อำเภอฝาง ประชุมพัฒนางานอาสาสมัครคุมประพฤติ

admin2

อำเภอฝาง ประชุมพัฒนางานอาสาสมัครคุมประพฤติ
19มกราคม256 ด้วยระเบียบนโยบายทิศทางการดำเนินงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ของกรมคุมประพฤติ และ กระทรวงยุติธรรม ปี 2565 ทางนางชุลีกรณ์ แนวณรงค์พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง นายรัศมี แสนนามวงค์ ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝางได้จัดประชุมตามวาระ ในวันนี้ ได้ร่วมวางข้อกำหนดในการปฏิบัติงานปี2565 ทบทวนข้อกฏหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัคร การสร้างความเข้าใจแบบฟอร์มการปฏิบัติงาน พร้อมสรุปผลการทำงานในปีท่ีผ่านมา ตลอดจนสรุปการเงินของชมรมฯโดยได้รับการอนุเคราะห์สถานที่ประชุมโดยเทศบาลตำบลสันทราย อำเภอสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอาสาสมัครคุมประพฤติภาคประชาชน ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการแก้ไขฟื้นฟู ติดตาม ดูแลช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทำผิดทั้งในระบบคุมประพฤติ และผู้กระทำผิดภายหลังปล่อยโดยการบูรณาการการทำงานร่วมกับชุมชนภายใต้กลไกในการดำเนินงานที่สำคัญเพื่อเป็นการให้โอกาสแก่ผู้กระทำผิดได้กลับตัวกลับตนกลับใจเป็นคนดี”การคุมประพฤติ การแก้ไขฟื้นฟู การทำงานบริการสังคม การให้การสงเคราะห์รวมถึงการจัดตั้งสถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์ ฯ” เพื่อช่วยผู้ถูกคุมประพฤติในพื้นที่อำเภอฝาง อำเภอไชยปราการ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายสำราญ แสงสงค์ รายงาน

Next Post

หนุ่มเบญจเพส ขี่จยย.ไปสวนชนเสาไฟฟ้าดับคาที่ เมื่อวันที่

หนุ่มเบญจเพส ขี่จยย.ไปสวนชนเสาไฟฟ้าดับคาที่ เมื่อว […]

ข่าวภูธร