เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงานเก็บเกี่ยว

admin2

เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงานเก็บเกี่ยวข้าวในแปลงนาทุ่งมะขามหย่อง เป็นปฐมฤกษ์ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมวิถีชาวนาไทย วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 10:30 น. ที่แปลงนาส่วนพระองค์ ทุ่งมะขามหย่อง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดงานเก็บเกี่ยวข้าวแปลงนาส่วนพระองค์ ทุ่งมะขามหย่อง จัดขึ้นโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีนางสาวรุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตร นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา เกษตรกร และแขกผู้มีเกียรติ มาร่วมพิธี จากนั้น ประธานฯ ได้มอบรางวัลการประกวดแข่งขันทำอาหารแบบประยุกต์จากข้าวเจ้าและจัดสำรับ และนำผู้ร่วมกิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวในแปลงนา เป็นปฐมฤกษ์ นอกจากนี้ ได้ชมการแสดงพื้นบ้าน “เพลงเกี่ยวข้าวพระราชา” พร้อมเยี่ยมชมการสาธิตการแปรรูปเพิ่มมูลค่าฟางข้าว และนิทรรศการเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านการเพิ่มมูลค่าข้าวอย่างครบวงจรภายในงานอีกด้วยนายไพรัตน์ เพชรยวน เปิดเผยว่า สำหรับแปลงนาแห่งนี้ มีผู้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์ทรงพระราชทานให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเมื่อปี พ.ศ. 2538 พระองค์ได้ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ผันน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยา เข้าสู่ที่ดินส่วนพระองค์ บริเวณทุ่งมะขามหย่อง เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรที่ถูกน้ำท่วม และเก็บกักน้ำไว้ในอ่างเก็บน้ำพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ ตามแนวพระราชดำริด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง และทรงเกี่ยวข้าวในแปลงนาของเกษตรกรบริเวณทุ่งมะขามหย่อง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรที่ประกอบอาชีพทำนา โดยพื้นที่ดังกล่าวได้มีการปลูกข้าวอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง พระราชทานขวัญและกำลังใจให้พสกนิกรที่ผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วม เมื่อปี 2554 จังหวัดฯ จึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตปลูกข้าวในที่ดินส่วนพระองค์ โดยผลผลิตข้าวที่ได้จากแปลงนาแห่งนี้ จะนำทูลเกล้าถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใช้ประโยชน์ตามพระราชอัธยาศัย

ด้าน นางสาวรุจิพัชร บุญจริง เปิดเผยว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตปลูกข้าวในที่ดินส่วนพระองค์ แปลงนาทุ่งมะขามหย่อง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา ในทุกวันที่ 25 พฤษภาคม ของทุกปี
และได้พัฒนาเป็นแปลงนาสาธิตให้แก่เกษตรและผู้ที่สนใจได้มาศึกษา และนำไปปฏิบัติตั้งแต่ปี 2558 มาอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้ ได้ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ปทุมธานี 1 ซึ่งเป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง ผลผลิตประมาณ 650-774 กิโลกรัมต่อไร่ มีคุณลักษณะเด่นเป็นข้าวเจ้าพื้นนุ่ม ปริมาณอมิโลสต่ำ เมื่อหุงต้มคุณภาพข้าวสุกจะนุ่มเหนียว และมีกลิ่นหอมสำหรับการปลูกข้าวและดูแลแปลงข้าวตลอดฤดูกาลผลิต ได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ ควบคู่กับการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร อาทิเช่น ปลูกข้าวโดยใช้รถดำนาแบบนั่งขับ ฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์โดยใช้โดรนเพื่อการเกษตร และการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อให้ได้ผลผลิตข้าวคุณภาพดีเป็นไปตามมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ และขณะนี้ ข้าวอยู่ในระยะที่เหมาะสมต่อการเก็บเกี่ยวแล้ว

นางสาว รัตนาภา ศรีวิไชย อยุธยา

Next Post

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ นำผู้นำท้องถิ่น

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ นำผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ประชุ […]

You May Like

ข่าวภูธร