กฟผ.เขื่อนสิรินธร นำคณะกรรมการโครงการ

admin2

กฟผ.เขื่อนสิรินธร นำคณะกรรมการโครงการชีววิถีฯ 4 ภาค ลงพื้นที่ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.เขื่อนสิรินธร วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายสท้าน เอติรัตนะ หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาโยธา หยธอ-ฟ. พร้อมด้วย นายนที ศรีสมรรถการ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ เขื่อนสิรินธร และผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร นำคณะกรรมการโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สอศ. ร่วมกับฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม อชก. นำโดยนายนิมิต สุจิรัตนวิมล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม-2 ช.อชก.2 และผู้ประสานงานโครงการชีววิถีฯ กฟผ. ลงพื้นที่ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา โมเดล กฟผ.เขื่อนสิรินธร เพื่อดูงานการดำเนินงานโครงการ โคก หนอง นา โมเดล เขื่อนสิรินธร โดยมี นายกลยุทธ ละดาดก ช.7 หยธอ-ฟ. หัวหน้าศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.เขื่อนสิรินธร เป็นผู้บรรยายสรุปให้กับทางคณะฯ จากนั้น คณะฯ ได้ร่วมประชุมเสวนานำเสนอกิจกรรมและกำหนดแผนการดำเนินงานโครงการชีววิถีฯ ประจำปี 2565 จากศูนย์ประสานงานทั้ง 4 ภาค และการสรุปผลการประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการชีววิถีฯ ประจำปี 2565 โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร. นิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการชีววิถี.ระดับประเทศ เป็นประธานการประชุมเสวนา ณ ห้องประชุมอาคารช้างน้อย เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

Next Post

ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ต.สรอย และต.ป่าสักอ.วัง

ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ต.สรอย และต.ป่าสักอ.วังชิ้นฯ […]

ข่าวภูธร