สุโขทัย-เด่งฟ้าผ่า! นายอำเภอคีรีมาศเข้า

admin2

สุโขทัย-เด่งฟ้าผ่า! นายอำเภอคีรีมาศเข้าวิทยาลัยการปกครอง จากกรณีเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 7 ก.พ. เกิดการรวมตัวของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน อสม พลังมวลชนเกือบ 400 คน บริเวณลานด้านหน้าที่ว่าการอำเภอคีรีมาศ จ.สุโขทัย ประท้วงขับไล่นายบัญหาร บุญมี นายอำเภอคีรีมาศ ออกแถลงการณ์พร้อมปราศรัยโจมตีนายบัญหาร อ้างบริหารงานมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหลายประการนั้น ล่าสุดนายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ออกหนังสือคำสั่งกรมการปกครองที่ 228/2565 เรื่องให้ข้าราชการช่วยราชการ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่รดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตร 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่5 พ.ศ.2545 จึงให้ ว่าที่ร้อยตรี บัญหาร บุญมี ตำแหน่งนายอำเภออำนวยการสูง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ช่วยราชการที่กรมการปกครองโดยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ที่วิทยาลัยการปกครอง เป็นการประจำ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย

Next Post

สจป.3 แพร่ พร้อม หน.ส่วนราชการฯ ร่วมกิจกรรม

สจป.3 แพร่ พร้อม หน.ส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจ […]

You May Like

ข่าวภูธร