กระทรวงศึกษาธิการ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณ

admin2

กระทรวงศึกษาธิการ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ปลื้ม โครงการอัจฉริยะเกษตรประณีต ฝึกทักษะอาชีพในอนาคต Coding For Farm สร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร มีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมกว่า 600 โรงเรียน นำร่อง 6 โรงเรียน พร้อมเซ็น MOU วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565-ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะทำงานโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน Science Technology Innovation STI : Smart Intensive Farming ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามเชิงประจักษ์ ตรวจเยี่ยมเพื่อให้เห็นสภาพจริงการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน ณ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ในระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2565
ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน Science Technology Innovation STI : Smart Intensive Farming มีผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ในการสร้างองค์ความรู้ทางด้านเกษตรกรรม โดยการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน เข้ามาใช้ประโยชน์ ในภาคการเกษตร หรือ เรียกว่า Coding For Farm สร้างองค์ความรู้ให้แก่นักเรียน ตั้งแต่กระบวนการคิด วางแผน และลงมือทำอย่างเป็นระบบ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นทักษะชีวิต โครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน Science Technology Innovation (STI) : Smart Intensive Farming ได้ริเริ่มโครงการโดยมีมีโรงเรียนนำร่อง จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม จังหวัด เชียงราย, 2. โรงเรียนชุมชนดอยช้าง จังหวัด เชียงราย, 3. โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่, 4. โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่, 5. โรงเรียนเวียงมอกวิทยา จังหวัด ลำพูน และ 6. โรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัด เชียงใหม่ เพื่อบูรณาการการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาการคำนวณกับการทำเกษตรแบบประณีตในโรงเรียน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะและสามารถนำองค์ความรู้มาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้ภายในโรงเรียน
เสนาะ รวมศิริ/รายงาน

Next Post

อุบลฯ ลุงผู้ว่าฯ และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด

อุบลฯ ลุงผู้ว่าฯ และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธา […]

ข่าวภูธร