อุบลฯ ยึดหลัก บวร ผนึกกำลัง บริษัทประชารัฐฯ

admin2

อุบลฯ ยึดหลัก บวร ผนึกกำลัง บริษัทประชารัฐฯ วางแผนขับเคลื่อน มหานครแห่งโคก หนอง นา ที่ โคกอีโด่ยวัลเล่ย์ วัดป่าศรีแสงธรรม เป็นต้นแบบการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง SEDZ ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ วันที่ 25 ม.ค. 65 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลฯนายธงชัย ครุฑแสน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายภคิน ศรีวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน พร้อมด้วย นายอุฬาร ปัญจะเรือง ผู้แทนประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลฯ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ อาจารย์กรรณิดา ทาระหอม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล วางแผนการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ Sufficiency Economy Development Zones for Sustainable Development Goals SEDZ for SDGs ที่วัดป่าศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จ.อุบลฯได้รับความเมตตาจากพระปัญญาวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย พระนักพัฒนาที่ได้ร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นมาโดยตลอดตามหลัก บวร หรือ บ้าน วัด โรงเรียน ราชการ รวมไปถึง นายเรืองชัย นามเวช ผู้ใหญ่บ้านดงดิบ หมู่ที่ 5 และนายบัญทิตร์ นามเวช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ได้ร่วมนำเสนอผลความคืบหน้าและนำชมพื้นที่เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ก่อนสรุปนำเสนอผลฯ ต่อผู้บริหารของจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้ดำเนินการวางแผนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล แปลงศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล Community Lab Model for quality of Life : CLM รวมไปถึงโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง ฐานการเรียนรู้ต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ฐานการเรียนรู้ตามหลักกสิกรรมธรรชาติ การทำเกษตรแบบเพอร์มาคัลเจอร์ ปุ๋ยโบกาฉิแบบไม่กลับกลอง พลังงานแสงอาทิตย์หรือ Solarcell ในพื้นที่วัดและโรงเรียน การจัดทำโลโก้และแบรนด์ต่างๆ การจัดทำป้ายกิจกรรมและแผนผังฐานการเรียนรู้ ตลอดจน สื่อประชาสัมพันธ์การเรียนรู้ ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่จะสื่อสารให้หน่วยงานและบุคคลทั่วไปได้รับรู้ มีความสนใจที่จะมาเรียนรู้ในพื้นที่แห่งนี้ นอกจากนั้น กรมการพัฒนาชุมชน ได้ทำการถอดบทเรียนและสร้างหลักสูตรเรียนรู้ ศรีแสงธรรมโมเดล หรือ โคกอีโด่ยวัลเลย์” แห่งนี้ ซึ่งในอนาคตจะเป็นศูนย์เรียนรู้โครงการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง SEDZ ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ที่สำคัญ ตามแนวทางของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้บัญชาและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานในพื้นที่แห่งนี้ เพื่อเป็นจุดนำร่องและเป็นต้นแบบการดำเนินงานในระดับประเทศ โอกาสนี้ พระปัญญาวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เผยว่า ในส่วนของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ต่อยอดความสำเร็จในการนำผลผลิตมาสู่โครงการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง SEDZ ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย มุ่งเน้นที่จะพัฒนาคน พัฒนาศักยภาพ ฟื้นฟูป่า และสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงกับวาระแห่งชาติเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว Bio-Circular-Green Economy หรือ BCG ทั้งในด้านการเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยว ตามแต่ละบริบทของพื้นที่ โดยมีภาครัฐช่วยลงทุน ส่วนผู้เข้าร่วมโครงการมีหน้าที่ลงแรง และภาควิชาการ จะมีหน้าที่ลงความรู้และสนับสนุนการดำเนินงาน จึงต้องประสานความร่วมมือกันอย่างจริงจัง เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน ตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 สืบสาน รักษาต่อยอดสู่ยุคของในหลวงรัชกาลที่ 10 ในปัจจุบัน โคกหนองนาพัฒนาชุมชน Khoknongna CDD กรมการพัฒนาชุมชน WorldSoilDayGlobalSoilPartnership
UNFAO SEPtoSDGs SDGforAll@Kmitl
WorldSoilDayCDD อุบลฯ เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี ประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี..ภาพข่าว/รายงาน

Next Post

กฟผ.เขื่อนสิรินธร และโครงการ หก-ทน. เข้าพบ

กฟผ.เขื่อนสิรินธร และโครงการ หก-ทน. เข้าพบสวัสดีปี […]

ข่าวภูธร