พิษณุโลก: ดันสหกรณ์หลักระดับอำเภอ เปิดลานรวบรวมรับ

admin2

พิษณุโลก: ดันสหกรณ์หลักระดับอำเภอ เปิดลานรวบรวมรับซื้อผลผลิตการเกษตร วันนี้ 17ม.ค.65 นายนรสีห์ สุดวิลัย สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายสุเทพ ช่วยอุระชน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบปะพูดคุยกับคณะกรรมการดำเนินงานของสหกรณ์ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับจัดทำฐานข้อมูลสมาชิก และการดำเนินธุรกิจที่ต้องวางแผนงานอย่างรัดกุม ใช้หลักความคุ้มค่า เพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุด ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรนครไทย จำกัด อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
จากนั้น ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาด ที่จุดบริการรับซื้อผลผลิตเกษตร
ของสหกรณ์การเกษตรนครไทย จำกัด ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้รับงบอุดหนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ก่อสร้างลานตาก ขนาด 3,200 ตรม. โดยเปิดลานให้เกษตรกรสมาชิกสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ตากพืชผลทางการเกษตรได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และดำเนินธุรกิจรวบรวมรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร มีเครื่องชั่งที่ได้มาตรฐาน และรับซื้อผลผลิตในราคาสูงกว่าท้องตลาด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และได้รับความเป็นธรรมด้านราคามากยิ่งขึ้น
สำหรับ ฤดูกาลผลิตที่ผ่านมา (ต.ค. – ธ.ค. 64) สหกรณ์ฯ เปิดจุดรวมรวบรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จาก เกษตรสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป มีปริมาณการรวบรวม จำนวน 492.17 ตัน มูลค่ารวม 3,878,535 บาท โดยในช่วงเดือนมกราคมนี้ สหกรณ์ฯ ได้เปิดลานรวบรวมรับซื้อผลผลิตมันสำปะหลัง ราคาเฉลี่ย กิโลกรัมละ 2.30 บาท มีปริมาณการรวบรวม จำนวน 105 ตัน มูลค่ารวม 219,854 บาท สำหรับเกษตรกรผู้สนใจ สามารถติดต่อเพื่อนำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายได้ที่สหกรณ์การเกษตรนครไทย จำกัด โทร.08-4038-9456
ปรีชา นุตจัรส รายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

แพร่ร่วมกับสถาบันการสร้างชาติ (NBI) เปิดการสัมมนา

แพร่ร่วมกับสถาบันการสร้างชาติ (NBI) เปิดการสัมมนาพ […]

ข่าวภูธร