แพร่ร่วมกับสถาบันการสร้างชาติ (NBI) เปิดการสัมมนา

admin2

แพร่ร่วมกับสถาบันการสร้างชาติ (NBI) เปิดการสัมมนาพิเศษ “แพร่สร้างชาติและโครงการ Cap-corner Stone เพื่อการสร้างชาติ ณ เมืองแพร่ เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 17 มกราคม 2565 ณ.ห้องนคราแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาพิเศษ “แพร่ สร้างชาติ และโครงการ Cap-corner Stone เพื่อการสร้างชาติ ณ จ.แพร่ โดยมี ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์ ผู้อำนวยการหลักสูตร นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ กล่าวรายงาน เพื่อเป็นการนำเสนอแนวคิดและแนวทางความร่วมมือระหว่างสถาบันการสร้างชาติ คณะนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติรุ่นที่ 12 และผู้นำในจังหวัดแพร่ เพื่อรวมพลังในการสนับสนุนแพร่สร้างชาติ และช่วยเติมเต็มการทำงานตามตัวขี้วัดของจังหวัดแพร่ตามเป้าหมายร่วม ทั้ง 12 ด้าน ในปี 2565 ให้สมบูรณ์และนำเสนอและหารือแนวทางการขยายผลการดำเนินการโครงการ Cap-Corner Stone ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร นักบริหารระดับสูง เพื่อการสร้างชาติและสถาบันการสร้างชาติ ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดกับภาคส่วนรัฐกิจ ธุรกิจ ประชากิจ ทั้งข้าราชการ นักธุรกิจ นักการศึกษา ประชาชน ผู้นำชุมชน และภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดแพร่

ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ ที่ปรึกษาการจัดงาน รวมพลคนปีขาล 2565 กล่าวว่า สถาบันการสร้างชาติ (Nation-Building Institute) มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาภาวะการนำ ภาวะการบริหาร และภาวะคุณธรรมให้กับผู้บริหารในภาครัฐกิจ ภาคธุรกิจ ภาคประชากิจ และภาควิชาการตลอดจนเยาวชนทุกระดับ ให้เป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า เพื่อสร้างความร่วมมือทำงานอย่างบูรณาการงานในการสร้างชาติและนำประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ระยะยาวของประเทศ สถาบันฯ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (change maker ให้กับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานจากทุกภาค รวมทั้งโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาทุกจังหวัดทั้งประเทศ สถานศึกษา ตลอดจนโครงการพัฒนาด้านต่างๆ ในทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การพัฒนาชุมชน และการบริหาร เพื่อร่วมสร้างสรรค์ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว คณะนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 12 (นสช.12) ซึ่งมี นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ อดีตปลัดกระทรวงคมนาคมและที่ปรึกษาการจัดงานรวมพลคนปีขาล 2565 เป็นประธานนักศึกษา นสช.12 ได้จัดทำโครงการพัฒนา Cap-Corner Stone (CCS) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของกิจกรรมในหลักสูตร ภายใต้แนวคิดของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน จากจุดเล็กๆ ที่มีผลเชื่อมโยงกับการพัฒนามิติอื่นๆ โดยได้เลือก จังหวัดแพร่เป็นพื้นที่ดำเนินการโครงการ CCS ของรุ่นซึ่งมีโครงการย่อยภายใต้จำนวน 12โครงการ

การสัมมนาในวันนี้ มีนายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่อง “ยุทธศาสตร์และความคาดหวังการพัฒนาจังหวัดแพร่” นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกอบจ.แพร่ บรรยายเรื่อง “บทบาทและยุทธศาสตร์ของ อบจ.แพร่กับการพัฒนาจังหวัดแพร่” ศาสตราจารย์ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติที่ บรรยายเรื่อง “การพัฒนาจังหวัดแพร่เพื่อการสร้างชาติ” พระโกศัยเจติยารักษ์, ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง นักศึกษา นสช.๑๒ บรรยายเรื่อง การทำงานพัฒนาจังหวัดแพร่สร้างชาติร่วมกับสถาบันการสร้างชาติ

สำหรับภาคบ่าย นำเสนอความเป็นมาและภาพรวมของโครงการ Cap-Corner Stone ของคณะนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ โดยนายวีรวิชญ์ ชัยคณาพิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าบริหาร คณะนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ(นสช.) รุ่นที่ 12 และนำเสนอโครงการ Cap-Corner Stone และปิดงานสัมมนา โดยนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ประธานนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ 12 อดีตปลัดกระทรวงคมนาคมที่ปรึกษาการจัดงาน รวมพลคนปีขาล 2565สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งอยู่ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส covid ทางผู้จัดงานฯ ได้ดำเนินการคัดกรอง ผู้เข้าร่วมงานกันอย่างเข้มข้นและมีการลงทะเบียนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดด้วย

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

ตำรวจภูธร จ.ราชบุรี แถลงข่าวจับกุม ผู้ต้องหาลักทรัพย์ได้ผู้

ตำรวจภูธร จ.ราชบุรี แถลงข่าวจับกุม ผู้ต้องหาลักทรั […]

You May Like

ข่าวภูธร