ชาวแพร่ “ไม่เดือด” หลัง จังหวัดแพร่ บูรณาการตรวจสอบ

admin2

ชาวแพร่ “ไม่เดือด” หลัง จังหวัดแพร่ บูรณาการตรวจสอบราคา จำหน่ายเนื้อสุกร ในตลาดสด ,ร้านจำหน่ายและโรงชำแหละ อย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบหมาย นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัด แพร่ นายวาทิต ปัญญาคม ปลัดจังหวัด นางอารีย์ เหลืองหิรัญ พาณิชย์จังหวัด นายสัตวแพทย์ ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัด นายชัยยุทธ์ ทองศรี หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่ง ตวง วัด เขต1-3 แพร่ และเจ้าหน้าที่ ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะเนื้อสุกร ณ ตลาดสด ร้านจำหน่าย และ โรงชำแหละและตัดแต่งสุกรของซีพี สาขาจังหวัดแพร่ พบว่า เขียงหมูในตลาดสด ราคาหมูเนื้อแดง ไหล่และสะโพก ราคา 160 – 200 บาท/กิโลกรัม และ ร้านจำหน่าย เช่น ซีพี เบทาโกร หมูอินเตอร์ และห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ราคาหมูเนื้อแดง ไหล่และสะโพก ราคา 165 –175 บาท กิโลกรัม ทั้งนี้ราคาจำหน่ายในร้านต่ำกว่าราคาที่จำหน่ายในตลาดสด ปริมาณที่จำหน่ายได้โดยรวมลดลงและมีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค เนื่องจากผู้บริโภคหันไปบริโภคสินค้าอื่นทดแทน อาทิ ไก่ ไข่ เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะได้ติดตามการดำเนิน “โครงการหมูพาณิชย์…ลดราคา ช่วยประชาชน” ซึ่งจังหวัดแพร่ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ ร่วมกับ ร้านหมูอินเตอร์ จำหน่ายหมูเนื้อแดง กิโลกรัมละ 150 บาท ณ ร้านหมูอินเตอร์ สาขาชมภูมิ่ง ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เพื่อลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นการแก้ปัญหาเร่งด่วนในภาวะราคาสุกรที่สูงขึ้น ช่วยให้ประชาชนมีช่องทางในการเลือกซื้อเนื้อหมูราคาถูกกว่าท้องตลาดอีกด้วย

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

จังหวัดอำนาจเจริญ จิตอาสาพระราชทานตำบลเปือย

จังหวัดอำนาจเจริญ จิตอาสาพระราชทานตำบลเปือย พัฒนาป […]

You May Like

ข่าวภูธร