นายอำเภอเบตง มอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัด

admin2

นายอำเภอเบตง มอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเบตง
ยะลา – นายอำเภอเบตง มอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกิน (คทช.)ในชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเบตง เพื่อให้ประชาชนมีที่ดินทำกิน และช่วยกันสอดส่องดูแล มิให้มีการบุกรุกแผ้วถางป่า ร่วมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อวันที่ 15 ส.ค.66 ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตงเป็นประธานในพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเบตง โดยมี นายมุกกอตา หีมเจริญ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยะลา สาขาเบตง พร้อมด้วย นายวิรัต แซ่ตัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ ร่วมมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกิน หรือมีที่ดินแต่ไม่เพียงพอ ช่วยให้มีที่ดินทำกินอย่างถูกต้องในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง กล่าวว่า นโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติในการกระจายการถือครองที่ดิน ลดความเหลื่อมล้ำ มีการตราพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ซึ่งกำหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินของประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ให้ประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกิน หรือมีไม่เพียงพอ ช่วยให้มีที่ดินทำกินอย่างถูกต้องและเพื่อเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต และนำไปสู่การขยายแนวพระราชดำริในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมไปถึงหลักทฤษฎีใหม่ โคก หนองนา โมเดล อันเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนตามนโยบายของรัฐบาล และเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของรัฐ ที่ต้องการให้ประชาชนมีที่ดินทำกิน และช่วยกันสอดส่องดูแล มิให้มีการบุกรุกแผ้วถางป่า ร่วมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ในส่วนของอำเภอเบตง จังหวัดยะลา คทช.จังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานอนุกรรมการ ได้ดำเนินการจัดที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าเบตง” ท้องที่ตำบลอัยเยอร์เวง ตำบลตาเนาะแมเราะ ตำบลเบตง ตำบลยะรม และตำบลธารน้ำทิพย์ และจังหวัดยะลาได้จัดพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวม ให้แก่พี่น้องประชาชน จำนวน 363 ราย 443 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 2,007-0-53 ไร่
ด้าน นายมุกกอตา หีมเจริญ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยะลา สาขาเบตง กล่าวว่าส่วนที่เหลือก็จะได้เร่งรัดดำเนินการตามนโยบายการจัดที่ดินให้ประชาชนเพื่อกระจายการถือครองที่ดิน ชะลอความเหลื่อมล้ำทั่วประเทศตามนโยบายรัฐบาลต่อไป
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย จ.ยะลา
โทร.064-1265593

Next Post

อำนาจเจริญ ตำรวจทลายแก๊งค้ายาข้ามชาติ ยึดของ

Post Views: 31 อำนาจเจริญ ตำรวจทลายแก๊งค้ายาข้ามชา […]

ข่าวภูธร