จ.พระนครศรีอยุธยา จัดพิธีเชิญเงินพระราชทาน

admin2

จ.พระนครศรีอยุธยา จัดพิธีเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566 วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566 จำนวน 18 กองทุน พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปปส.ภาค 1 พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ผู้แทนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน แกนนำหมู่บ้านต้นกล้า พัฒนาการระดับจังหวัดและอำเภอ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี จำนวนกว่า 450 คน

โอกาสนี้ ประธานฯ ได้ประกอบพิธีถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2566 และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มอบให้ผู้แทนหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 18 กองทุน ๆ ละ 2 คน รวม 36 คน จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดงานฯ และนำคณะเยี่ยมชมบูธนิทรรศการผลการดำเนินงานของเครือข่าย และผลการดำเนินงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดฯ ประจำปี 2566 จำนวน 8 อำเภอ รวมจำนวน 11 บูธ พร้อมร่วมปล่อยขบวนรถแห่พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 18 คัน ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้สามารถรวมพลังราษฎรในหมู่บ้าน/ชุมชน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อีกพื้นฟูทุนทางสังคมของหมู่บ้าน/ชุมชน และเสริมสร้างศักยภาพของราษฎรโดยพัฒนาไปสู่การแก้ไขปัญหาพื้นฐานบนสภาพของสังคม วัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนเสริมสร้างและยึดโยงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในปี พ.ศ. 2547 เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับประชาชน โดยจัดสรรเป็น “เงินขวัญถุงพระราชทาน” สำหรับจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน เริ่มต้นกองทุนละ 8,000 บาท และพระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินครั้งแรก จำนวน 672 กองทุน เมื่อเดือนธันวาคม 2554 กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยให้รับผิดชอบดำเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีเป้าหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืนด้วยพลังสามัคคีของชาวบ้านให้พึ่งพาตนเองบนพื้นฐานของทุนทางสังคมที่มีอยู่ กรมการพัฒนาชุมชนให้จังหวัดประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อคัดเลือกเป็นหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินโดยพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการดำเนินงานตามแนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดิน และเข้ารับเงินขวัญถุงพระราชทาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินงานด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน

นางสาว รัตนาภา ศรีวิไชย อยุธยา

Next Post

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะกรรมาธิการการ

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะกรรมาธิการการปกครองท้อ […]

You May Like

ข่าวภูธร