นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพาน วันที่ 6 มกราคม 2556 5

admin2

นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพาน วันที่ 6 มกราคม 2556 5 เวลา 09.00 น.เป็นประธาน ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 1/2565 ณ หอประชุมอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยก่อนวาระประชุมได้มอบหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็นผู้ใหญ่บ้าน และสารวัตรกำนัน จำนวน 4 ราย กองทุนคนพานไม่ทิ้งกัน มอบเงินช่วยเหลือซ่อมแซมบ้าน-เครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู้ที่แจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ จำนวน 11 ราย จำนวนเงินทั้งสิ้น 16,000 บาท จากนั้น ที่ประชุมได้หารือข้อราชการตามระเบียบวาระการประชุม ที่หน่วยงานราชการต่างๆ นำเข้าวาระการประชุม อาทิ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด -19 การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว สรุปรายงานการเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บ/เสียชีวิต ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564-4 มกราคม 2565 การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด -19 การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
ปิดประชุม เวลา 11.30 น.

ทีมข่าวภูธร:ออนไลน์

Next Post

แพร่ "คึกคัก" หลัง พช.แพร่ ยกระดับ OTOP ให้เป็นสินค้า

แพร่ “คึกคัก” หลัง พช.แพร่ ยกระดับ OTO […]

ข่าวภูธร