อบจ.พิษณุโลก ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมปีน ปั่น ปลูกป่า

admin2

อบจ.พิษณุโลก ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมปีน ปั่น ปลูกป่านันทนาการภูผาหินบ้านมุง อ.เนินมะปราง เพื่อส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ วันที่ 4 มกราคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย สิบเอก ดร.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และนางสาวใกล้รุ่ง ยิ้มศิลป์ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมปีน ปั่น ปลูกป่านันทนาการภูผาหินบ้านมุง พื้นที่ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (772) ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุม และมีคณะทำงานฯ ที่จังหวัดพิษณุโลกแต่งตั้งเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนพื้นที่ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลก ส่งเสริมอาชีพ และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดการพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจฐานรากที่ส่งเสริมให้กลุ่มคนทั้งเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ครอบครัว และองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนได้รับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนให้มีความเข้มแข็ง คนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้และเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าอย่างยั่งยืนต่อไป
ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Next Post

อำเภอแม่อาย เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายไม่หยุดยังล่าตัวคนร้ายยิง

อำเภอแม่อาย เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายไม่หยุดยังล่าตัวคนร้ […]

ข่าวภูธร