เหยี่ยวข่าวภูธร ศูนย์ข่าวจังหวัดมุกดาหาร

admin2

เหยี่ยวข่าวภูธร ศูนย์ข่าวจังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมเดืนวิ่งการกุศล มินิมาราธอนดอนิตาลน่าอยู่ 2022 เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2565 เวลา 06.00.น นายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดอนตาล เป็นประธานในพิธีเปิด งานเดินวิ่งมินิมาราธอน 2022 ที่ สนามกีฬากลางอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร นายมนตรี สกุลเดช สาธารณสุข อำเภอดอนตาล ในนามของเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอดอนตาล นายสรศักดิ์ เปี่ยมสง่า สอ.บจ.ดอนตาลเขต.1 นายปราปมทย์ เพชราเวช สอ.บจ.ดอนตาลเขต.2 นายรัฐศาสตร์ พรหมวาส สอ.บจ.เขต.3 และข้าราชการตำรวจทหาร ข้าราชการฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องประชาชน อำเภอดอนตาล ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนได้ออกกำลังกายและเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ช่วงวิกฤตโควิด 19 โดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้คนได้รู้จักอำเภอดอนตาลแพร่หลายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่อำเภอดอนตาล โดยมีพ่อแม่พี่น้องประชาชนเป็นศูนย์กลาง เสริมสร้างความเป็นผู้นำและเจ้าของร่วมกันในการพัฒนา แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ตลอดจนสร้างเสริมให้บุคลากร และครอบครัวชุมชนมีสุขภาพ ภาวะทางกาย จิตใจ สังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และเกิด ความยั่งยืนสืบไปอีกทั้งเพื่อหารายได้มาเพื่อช่วยเหลือกลุ่ม เปราะบางผู้ยากไร้ทุนการศึกษานักเรียนผู้ประสบภัย เพื่อการกุศล และกิจกรรมอื่นๆ ในการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนทั้งประชาชนผู้สนใจและนักกีฬาวิ่งเป็นอย่างด้วยดี

ภาพโดย สุวิทย์ โพธิรัชต์ เรียบเรียงโดย สุดารัตน์ คนไว เหยี่ยวข่าวยอดพญายมรายงาน

Next Post

พะเยา-หนุ่มเชียงคำ เพาะกว่างปูลู สร้างรายได้หลัก

Post Views: 67 พะเยา-หนุ่มเชียงคำ เพาะกว่างปูลู สร […]

ข่าวภูธร