ช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่จังหวัด

admin2

ช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองนายก สมศักดิ์ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ติดตามสถานการณ์น้ำและความช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยใน จ.พระนครศรีอยุธยา สั่งเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ กำชับเตรียมแหล่งน้ำสำรอง รับมือเอลนีโญวันนี้ 28 ต.ค. 66 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลัง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ จากนั้น รองนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ ร่วมกับหน่วยงานภายใต้ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ภาคกลาง ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงาน กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กรมประชาสัมพันธ์ นายอำเภอ ผู้นำชุมชน ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาอุทกภัยมาโดยตลอด โดยได้กำหนดมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2566 จำนวน 12 มาตรการ เพื่อเป็นเครื่องมือในการรับมือ ป้องกัน และบรรเทาภัยที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางที่เป็นพื้นที่ที่ต้องรับมวลน้ำจากพื้นที่ตอนเหนือของประเทศ ทำให้ประสบปัญหาอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง จ.สุพรรณบุรี และ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นสองจังหวัดในพื้นที่ท้ายน้ำที่ได้รับผลกระทบในช่วงที่ผ่านมาด้วย รัฐบาลจึงได้การจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าฯ เพื่อบูรณาการในการเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ โดยปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางเริ่มคลี่คลายแล้ว สามารถป้องกันและลดผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมให้แก่ประชาชน และดำเนินการเยียวยา ฟื้นฟู ตามระเบียบที่กฎหมายกำหนดไว้ ส่วนระยะยาว ได้สั่งการให้หน่วยงานต่างๆ ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณต้องเตรียมความพร้อมทุกด้านและกรอกข้อมูลในระบบ Thai Water Plan เพื่อเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองและขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานเสริมสร้างนวัตกรรมด้านต่างๆ หรือนำนวัตกรรมที่มีอยู่แล้ว มาต่อยอดสำหรับการบริหารจัดการน้ำ สามารถลดปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งของประเทศได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน ปัจจุบันแม้สถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายแล้ว แต่ยังคงมีปัญหาน้ำท่วมขังอยู่

ด้าน เลขาธิการ สทนช. กล่าวว่า นอกจากการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้ว รองนายกรัฐมนตรียังเป็นห่วงสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นด้วย เนื่องจากประเทศไทยยังอยู่ในสภาวะเอลนีโญ และกำลังจะเข้าสู่ฤดูแล้งในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ซึ่งในปีนี้ปริมาณน้ำต้นทุนมีน้อยกว่าปีที่ผ่านมา รองนายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการเร่งรัดขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูแล้งอย่างเคร่งครัด และให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้เงื่อนไขของสภาวะเอลนีโญ โดยเร่งจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนสำรองสำหรับใช้อุปโภคบริโภคให้เพียงพอตลอดฤดูแล้ง ส่งเสริมให้เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และการจ้างแรงงานให้กับประชาชน เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจเรื่องสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำให้กับภาคประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องด้วย

นางสาว รัตนาภา ศรีวิไชย อยุธยา

Next Post

นาย นิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัด

นาย นิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอ […]

You May Like

ข่าวภูธร