จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรมการ

admin2

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรมการและหัวหน้าส่วนราชการ ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ วันนี้ 3 ส.ค.66 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 7/2566 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการบริหารจัดการ และด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยมี คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมสนับสนุนและขยายผลโครงการ อยุธยาเมืองสะอาด และ 1 คน 1 ต้น เพื่อคนอยุธยา เป็นโครงการเพื่อพี่น้องชาวอยุธยา ซึ่งปัจจุบันมีความก้าวหน้าจนไปสู่ชุมชน ทั้งนี้ เพื่อปลูกฝังให้ลูกหลานร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดและเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง พร้อมที่จะต้อนรับทุกคนที่มาเยือน มีความสุขและประทับใจกับการเห็นบ้านเมืองเราสะอาดน่ามองสมกับเป็นเมืองมรดกโลก
สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีแนวโน้มลดลงสอดคล้องกับระดับประเทศ แต่ยังคงพบผู้เสียชีวิตในเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 90 เป็นผู้สูงอายุและมีโรคเรื้อรัง ดังนั้น จึงขอให้กลุ่มเสี่ยงเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 พร้อมกับฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปีละครั้ง กรณีตรวจ ATK ผลเป็นบวกโดยเฉพาะกลุ่ม 608 ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที
ในส่วนของสถานการณ์โรคไข้เลือดออกเดือนกรกฎาคม มีผู้ป่วยรวม 147 ราย ส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ชุมชนสูงสุด 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา วังน้อย บางปะอิน บางไทร ลาดบัวหลวง และอำเภออื่นๆ ตามลำดับ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้มอบหมายให้ สสจ. จัดทำแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ร่วมกับอำเภอ และหน่วยที่เกี่ยวข้อง
โดยก่อนการประชุม ประธานฯ ได้มอบโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตร ให้แก่ พัฒนาชุมชนดีเด่น ผู้ชนะการประกวดหนังสั้น “ไทย ไทย สไตล์อยุธยา” และ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรูปแบบวิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ ระดับจังหวัด ตามลำดับ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจให้กับผู้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

ฝ่ายปกครองอำเภอเบตง ร่วมตำรวจสืบสวนจังหวัด

ฝ่ายปกครองอำเภอเบตง ร่วมตำรวจสืบสวนจังหวัดตรวจสอบร […]

ข่าวภูธร