จังหวัดกาญจนบุรี – จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

admin2

จังหวัดกาญจนบุรี – จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ในพื้นที่อำเภอห้วยกระเจาวันนี้ 25 พฤษภาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวน วัดสระลงเรือ ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี นายศักรินทร์ ทุมเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 8 โดยมี นางสาวเบญจวรรณ ฟักแก้ว นายอำเภอ ห้วยกระเจา ให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลทั่วไปในพื้นที่ฯ และ นายเอกศักดิ์ เศรษฐพิศาล จ่าจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญศรี กลั่นบุศย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมรับบริการกว่า 300 คน

โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้พบปะพูดคุยกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น ที่มาร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”ครั้งที่ 8 จากนั้นได้ร่วมกันมอบน้ำตาลทราย จำนวน 100 กิโลกรัม จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฯ และเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ให้โรงเรียนเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน มอบเงินสงเคราะห์เด็กและครอบครัวยากจน โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี มอบวัสดุประกอบอาชีพให้ครัวเรือนเป้าหมายตาม โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 16 ครัวเรือน เป็นจำนวนเงิน 64,000 บาท และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ) แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 200 ชุด จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี

จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ประชุมร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ภาคประชาชน ในการรับฟังและหารือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยอำเภอห้วยกระเจา มีความต้องการให้แก้ปัญหาในเรื่อง ค่าไฟฟ้าทะเบียนบ้านชั่วคราวราคาต่อหน่วยแพง ปัญหาการขอขยายเขตไฟ ปัญหาการขาดงบประมาณซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ปัญหาการขาดงบประมาณในการก่อสร้างคูส่งน้ำ/ก่อสร้างถนน และปัญหาความล่าช้าในการออกเอกสารสิทธิที่ดิน ที่จะให้ทางจังหวัดช่วยติดตาม ให้คำแนะนำและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ โดยทางจังหวัดกาญจนบุรีได้ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการจัดสรรงบประมาณ และแก้ไขปัญหาให้ชัดเจนและทันท่วงที เพื่อให้พี่น้องประชาชน ในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สำหรับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566 เป็นการนำงานบริการในหน้าที่ของหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกไปให้บริการประชาชนถึงในพื้นที่ที่อยู่อาศัยในชนบทห่างไกล ให้ได้รับบริการอย่างรวดเร็ว สามารถเข้าถึงบริการและข้อมูลข่าวสารของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยนำงานบริการ อาทิ การมอบแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี การให้คำแนะนำจากหน่วยงานต่างๆให้กับประชาชน ซึ่งให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมทั้งรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน นำมาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขและนำมาเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีในปีต่อไป

ข่าวภูมิภาคกาญจนบุรี / ปรีชา ไหลวารินทร์ – รายงาน

Next Post

กาญจนบุรี – เอาอีกแล้วคุณยายวัย 93 ปี ผู้โชคดีถูก

กาญจนบุรี – เอาอีกแล้วคุณยายวัย 93 ปี ผู้โชคดีถูกร […]

ข่าวภูธร