อุบลฯ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรม

admin2

อุบลฯ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่ อำเภอศรีเมืองใหม่ วันนี้ 23 มี.ค.2566 นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก หมู่ที่ 3 ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายภัทรนันท์ บุญมานัด นายอำเภอศรีเมืองใหม่ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และประชาชนอำเภอศรีเมืองใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ
ตามที่ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินงานกิจกรรมแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) มโดยตลอด เป็นระยะเวลา 54 ปี โดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ได้ออกมาปฏิบัติงานให้บริการประชาชนชาวอำเภอศรีเมืองใหม่ อย่างต่อเนื่องทุกปี มีราษฎรที่เจ็บป่วย ได้รับความอนุเคราะห์รับไว้เป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ จำนวน 2 คน ซึ่งมีการออกเยี่ยมและติดตามผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอทุกราย โดยในวันนี้ ได้มีการบูรณาการกิจกรรมการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ที่ให้จังหวัด จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ และนำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ มาให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการอย่างทั่วถึง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ส่วนราชการ หน่วยงาน และภาคประชาชนทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในสังกัด กระทรวง กรม หรือหน่วยงานใด ได้ตั้งใจ และพร้อมที่จะร่วมกันปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน หรือข้อขัดข้องสงสัยต่างๆ ให้กับประชาชนในพื้นที่ อย่างเต็มกำลังความสามารถ ถือเป็นการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่พี่น้องประชาชน
อำเภอศรีเมืองใหม่ มี 11 ตำบล 121 หมู่บ้าน เทศบาลตำบล 1 แห่ง อบต. 11 แห่ง ประชากร 69,476 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา 3 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา 55 แห่ง โรงเรียนขยายโอกาส 6 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 43 แห่ง สถานบริการสาธารณสุข มีโรงพยาบาลชุมชน 1 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 7 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 7 แห่ง และสถานบริการสาธารณสุขชุมชน 2 แห่ง การออกปฏิบัติงานในวันนี้ เป็นการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และกิจกรรมการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 มีกิจกรรม ดังนี้ บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป
-บริการตรวจรักษาทางทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก บริการตรวจรักษาและทำหมันสัตว์ กิจกรรมการให้บริการประชาชนจากส่วนราชการในระดับจังหวัด และระดับอำเภอ โดยมีอาสาสมัคร พอ.สว. และข้าราชการจากหน่วยงานและส่วนราชการต่างๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ร่วมให้บริการประชาชน และมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้นประมาณ 500 คน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี

Next Post

จ.มุกดาหาร ประตูข่าวพญายม 915 ศูนย์ข่าว

จ.มุกดาหาร ประตูข่าวพญายม 915 ศูนย์ข่าวมุกดาหาร จั […]

You May Like

ข่าวภูธร