อยุธยา นาย วีระชัย นาคมาศ นาค-คะ-มาด ผู้ว่า

admin2

อยุธยา นาย วีระชัย นาคมาศ นาค-คะ-มาด ผู้ว่าราชการ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลเจริญอายุวัฒนมงคล พระราชสิทธิโสภณฯ ครบ 73 ปี และรับมอบรถพยาบาลและอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.19 น. ที่ วัดตูม ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา พระราชสิทธิโสภณ เจ้าคณะอำเภอผักไห่ เจ้าอาวาสวัดตูม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวีระชัย นาคมาศ นาค-คะ-มาด ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีคณะศิษยานุศิษย์ อาทิ นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองอธิบดีกรมการปกครอง นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ศิษยานุศิษย์ เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตในพิธีจำนวนมาก

โดย พระราชสิทธิโสภณ ได้ให้ความอุปถัมภ์ในการทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ 73 ปี จากคณะศิษย์และผู้มีจิตศรัทธาร่วมในการทำบุญในครั้งนี้ รวม 10 รายงาน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 11,971,225 บาท ในโอกาสนี้ ได้ทำพิธีมอบรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 คัน ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลมหาราชและโรงพยาบาลวังน้อย นอกจากนี้ ยังมอบห้องกายภาพบำบัดพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้แก่โรงพยาบาลผักไห่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กล่าวอนุโมทนาขอบพระคุณพระราชสิทธิโสภณ ต่อจากนั้น พระราชสิทธิโสภณ ได้มอบคติธรรมให้แก่ผู้มาร่วมพิธีความว่า ชีวิตทุกชีวิตอยู่ในกฎความไม่เที่ยง ไม่นานนักก็จะดับไปเป็นธรรมดา ควรจะขวนขวายเพื่อประโยชน์เกื้อกูล ตราบเท่าที่กายนี้ยังไม่ดับ
พระราชสิทธิโสภณ เป็นพระเถระที่มีเมตตาจิตสาธารณะ ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติอุทิศตนปฏิบัติศาสนกิจเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง จึงได้รับแต่งตั้งจากเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการเผยแผ่ของคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน เพื่อช่วยประชาชนให้สามารถช่วยเหลือตนเองในด้านต่าง ๆ ได้ตามสมควร ตามกรอบการดำเนินงานที่กำหนดไว้ 8 ด้าน คือ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านกตัญญกตเวทิตาธรรม และด้านสามัคคีธรรม เป็นต้น โดยเฉพาะด้านสุขภาพอนามัย ประชาชนประจำตำบลที่พระเดชพระคุณรับผิดชอบในภาพรวมของคณะสงฆ์ พระเดชพระคุณได้ร่วมกับพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตตั้งมั่น ประกอบด้วย กตัญญูและกตเวทิตาธรรม อุปถัมภ์บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ และงานสงเคราะห์อื่น ๆ ให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลน นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2512 ถึงปัจจุบัน ระยะเวลาที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องยาวนานกว่า 53 ปี รวมให้ความอุปภัมภ์บริจาคแล้ว จำนวน 651,702,086 บาท
สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

สุโขทัย-วัดแทบแตก! คอหวยแห่ส่องน้ำตาเทียน

สุโขทัย-วัดแทบแตก! คอหวยแห่ส่องน้ำตาเทียนขันน้ำมนต […]

You May Like

ข่าวภูธร