ภาคภูมิใจในผลผลิตจาก “โคก หนอง นา พช.” แปลง CLM

admin2

ภาคภูมิใจในผลผลิตจาก “โคก หนอง นา พช.” แปลง CLM จ.อุบลราชธานี ชูคุณภาพชีวิตดีขึ้น ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักกสิกรรมธรรมชาติ วันที่ 8 มกราคม 2565 ภายใต้การอำนวยการของ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นางสาววิจิตร หลงชิน ผู้นำอวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี มอบภารกิจให้ พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ติดตามผลสำเร็จในการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล (Community Lab Model for quality of Life : CLM) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

โดยการติดตามผลสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ “โคก หนอง นา พช.” ในครั้งนี้ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานแปลง CLM ขนาด 15 ไร่ ของ นายแก้วกล้า บัวศรี ตำบลโนนกุง อำเภอตระการพืชผล, นายสุพิน กาละเลข ตำบลขามป้อม อำเภอสำโรง และแปลงนายพงศ์พร พุ่มจันทร์ ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย ซึ่งภายในแปลงมีการดำเนินการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ เพื่อบริโภคภายในครัวเรือน เมื่อเหลือจึงได้มีการจำหน่าย สามารถลดรายจ่ายและสร้างรายได้แก่ครัวเรือน รวมถึงมีการเลี้ยงปลาหลากหลายชนิด ทั้งในบ่อและในคลองไส้ไก่ ถือเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้เกิดขึ้นในครัวเรือนของตนเองเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ภายในครัวเรือนเป็นศูนย์เรียนรู้ตัวอย่างให้แปลงอื่นได้ศึกษาต่อไปด้วย นอกจากนั้น ยังมีการทำปุ๋ยชีวภาพ (EM) การปรับปรุงและสร้างทำอาคารโรงเรือนเพิ่มเติม พร้อมแบ่งพื้นทีปลูกไม้ดอกไม้ประดับ อีกหลากหลายชนิด ถือเป็นการปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้เกิดความสวยงามเหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจสร้างความสุขกายสบายใจให้กับผู้ที่แวะมาเยี่ยมชมแปลง โคก หนอง นา พช. ได้เป็นอย่างดี อีกด้วย นายแก้วกล้า บัวศรี ตัวแทนเจ้าของแปลง CLM จากตำบลโนนกุง อำเภอตระการพืชผล ได้เปิดเผยว่า “ตนได้ ศึกษา พัฒนา ต่อยอดงาน “โคก หนอง นา พช.” ซึ่งพื้นที่แปลง แห่งนี้มีอะไรมากมายที่จะทำให้ตนได้เรียนรู้อีกเยอะ โดยวันนี้ได้เรียนรู้การติดตั้งระบบท่อแอร์แว เพื่อใช้เวลาในการสูบน้ำน้อยลง, ประหยัดพลังงาน,ชะลอการสึกหรอของมอเตอร์ และสามารถส่งน้ำไประยะทางไกลๆ และที่สูงได้ ทั้งนี้ ก็ด้วยความพยายามการบริหารจัดการน้ำให้ครอบคลุมบนพื้นที่แปลงและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชาวตำบลโนนกุง อำเภอตระการพืชผล และพื้นที่ใกล้เคียง ขอขอบคุณส่วนราชการที่ได้ร่วมพัฒนาพื้นที่ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยมีทั้งคณะสงฆ์ ส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องในชุมชนร่วมกิจกรรม และที่ขาดไม่ได้กองบัญชาการกองทัพไทย นพค.52 และกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ที่มอบโอกาสดีๆให้เกษตรกรตัวน้อยๆ คนนี้” นายแก้วกล้า กล่าวด้วยความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของในหลวงรัชกาลที่ 9

ด้าน นายสุพิน กาละเลข เจ้าของแปลง CLM ตำบลขามป้อม อำเภอสำโรง และนายพงศ์พร พุ่มจันทร์ เจ้าของแปลง CLM ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย ได้เปิดเผยว่า “มีความสุขและความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในการเป็นส่วนหนึ่งที่มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการฯ และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะผลผลิตที่สามารถบริโภคและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนในปัจจุบัน อนาคตต่อไปจะมุ่งดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 และหลักกสิกรรมธรรมชาติ ที่ว่า “พอกิน พอใช้ พออยู่ พอร่มเย็น” หรือเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ที่ตนได้รับการฝึกอบรมมา ขอกราบขอบพระคุณ พระพิพัฒน์วชิโรภาส และพระปัญญาวชิรโมลี ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานภาครัฐ โดย กระทรวงมหาดไทย กองบัญชาการกองทัพไทย กรมการพัฒนาชุมชน จังหวัด อำเภอ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่เมตตาและให้การสนับสนุนจนสามารถสามารถนำพาความความมั่นคงทางอาหารและความอุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ขณะที่ นางสาววิจิตร หลงชิน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ได้เปิดเผยว่า “สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี มีแปลงที่เข้าร่วมโครงการ “โคก หนอง นา พช.” มากที่สุดในประเทศไทย ถึง 4,044 แปลง ในส่วนของแปลง CLM นั้นมีอยู่ 71 แปลง จนได้รับการขนานนามว่า “อาณาจักร โคก หนอง นา พช.” จึงต้องเร่งดำเนินการสนับสนุน รวมถึงตรวจสอบและส่งมอบวัสดุครุภัณฑ์ให้เสร็จสิ้น เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนโดยเร็ว ขอชื่นชมการดำเนินงานของเจ้าของแปลง CLM ในครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้เห็นได้ชัดว่า “โคก หนอง นา” เป็นการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ให้เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้าน จนประสบสำเร็จและมีผลผลิตหลากหลาย สร้างรายได้และอาชีพให้กับครัวเรือน รวมถึงช่วยเหลือ แบ่งปันและเป็นต้นแบบให้กับครัวเรือนและชุมชนได้เข้ามาศึกษาหลักกสิกรรมธรรมชาติ นำไปประยุกต์

และปรับใช้ให้เข้ากับครัวเรือนของตนเองได้อย่างภาคภูมิใจ เพื่อสร้างชีวิตและความสุขที่ยั่งยืนในรูปแบบของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป โคกหนองนาพัฒนาชุมชน Khoknongna CDD กรมการพัฒนาชุมชน WorldSoilDay GlobalSoilPartnershipUNFAOSEPtoSDGsSDGforAll@KmitlW orldSoilDayCDD อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี..ภาพข่าว/รายงาน

Next Post

พิษณุโลก วันที่ 10 มกราคม 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์

พิษณุโลก วันที่ 10 มกราคม 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธ […]

You May Like

ข่าวภูธร