โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน

admin2

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อำเภอเมือง อำนาจเจริญ กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการฝึกอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า บ้านหนองแห่ หมู่ที่ 1 ตำบลนายม อ.เมืองจังหวัดอำนาจเจริญ วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ เปิดฝึกอบรมตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการฝึกอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า บ้านหนองแห่ หมู่ที่ 1 ตำบลนายม อ.เมืองจังหวัดอำนาจเจริญ
นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโส นางปริศนา เนินผา ปลัดอำเภอ กล่าวว่า การฝึกอบรมประชาชน จำนวน 50 คน เพื่อเสริมทักษะการเพาะเห็ดนางฟ้า ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2566 เมื่อฝึกอบรมเสร็จ จะได้ก้อนเชื้อเห็ดกลับบ้านเพื่อเป็นแหล่งอาหารของครัวเรือน และยังจะได้ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า ไว้ที่โรงเรือนของหมู่บ้านบ้าน เป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพ โดยมีวิทยากรหลัก คื่อนายเซี่ยม เสนาจิตร เจ้าของศูนย์เรียนรู้เพาะเห็ด อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ แนะนำทุกขั้นตอนการทำก้อนเห็ด
อนึ่งยังมีนายภูธเนษ ทองโท ปลัดอำเภอ นายรัตนชาติ เกียรติภูมิวัฒนา เกษตรอำเภอ มาเสริมความรู้ด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นายณรงค์ ฉวยกระโทก ผญบ หมู่ 1 บ้านหนองแห่ ตำบลนายม นำประชาชนผู้สนใจเข้าอบรมและฝึกทักษะการทำก่อนเห็ดนางฟ้า ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำหมู่บ้าน

Next Post

โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน

Post Views: 62 โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการ […]

ข่าวภูธร