อุบลฯ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วร

admin2

อุบลฯ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง ของประชาชน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 20 ส.ค.65 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้สัตวหน่วยแพทย์พระราชทาน ในพระนามสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ออกหน่วยให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงของประชาชน ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ซึ่งเป็นการบูรณาการของ 3 โครงการและ 1 กิจกรรม คือ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางศตวรรษแพทย์ โครงการศึกษาวิจัยการใช้พื้นที่วัดเป็นต้นแบบศูนย์พักพิงสุนัขจร โครงการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า สู่โรงเรียนและ ชุมชนและกิจกรรมออกหน่วยตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันสัตว์เลี้ยง

โดยมีนายฐากูร พานิ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้า สู่ชุมชน ที่โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวให้การต้อรับ ซึ่งคณะสัตวแพทย์วิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมเพิ่มเผยแพร่ความก้าวหน้าของโครงการ ตลอดจนระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งเรื่องสุขภาพคนสุขภาพสัตว์และการปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการจัดการปัญหาสุนัขในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน ผ่านกิจกรรมการบรรยายธรรมวิชาการการฝึกใช้แอปพลิเคชั่น เพื่อการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการระดมสมอง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ครูผู้สอนถึงด้านศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และผู้แทนชุมชนรวมทั้งสิ้น 250 คน
พร้อมกันนี้ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ที่วัดแสนสำราญ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งออกให้บริการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันสัตว์เลี้ยงร่วมกับหน่วยงานภายในจังหวัดอุบลราชธานี ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อควบคุมประชากร สุนัขและแมวจรจัด ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่สุนัขบ้าอย่างยั่งยืน สนองพระปณิธาน ในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดประจำประเทศไทย ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก ที่มีพันธสัญญาให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากโลกให้ปี 2573
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เริ่มดำเนินงาน ตั้งแต่ปี 2560 โดยบูรณาการร่วมการจัดทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้หลักสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดที่ได้รับเลือกเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการเพื่อให้คนและสัตว์อยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย โดยมีเจ้าของสัตว์เลี้ยงนำสุนัขและแมวรวมถึงสัตว์จรจัด ในพื้นที่เข้ารับบริการรวมจำนวน 130 ตัว

Next Post

ผวจ.อุบลราชธานี ติดตามติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เตรียม

ผวจ.อุบลราชธานี ติดตามติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เตรียมค […]

ข่าวภูธร