อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จัดประชุมเครือข่ายชมรมทูบีนัมเบอร์วัน สร้างความเข็มแข็ง ยั่งยืน ประจำปี 2565 วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ประธานการประชุมเครือข่ายชมรมทูบีนัมเบอร์วัน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขับเคลื่อน to be number one อำเภอเมืองอำนาจเจริญ นำอำนาจเจริญ สู่ Paradise of E-SAN โดยมีนายทศพงศ์ บุญพุฒ สาธารณสุขอำเภอพร้อมด้วย นายจุมพล พุ่มโพธิ์ นายปิยะ เสตพันธ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ภาคีเครือข่ายร่วมแลกเปลี่ยนจากหน่วยงาน ดังนี้ ตัวแทนวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ นางนาถฤดี ยมกวาง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวเอกวรรณ นายนคร วุฒิเสลา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอำนาจเจริญ น.ส.ศญามล ธานี ผู้แทนสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ นายวัชรากร เสริมแสง ผู้แทนเรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ ผอ.รพ.สต. อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ทุกแห่ง ที่ร่วมขับเคลื่อน to be bumber one อำเภอเมืองอำนาจเจริญ และก้าวเดินตามแนวพระปณิธาน เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง หนุนเสริมแรงให้เยาวชนเป็นคนเก่งและดี TO BE NUMBER ONE เอกชัย โปธา รายงาน

admin2

บีนัมเบอร์วัน สร้างความเข็มแข็ง ยั่งยืน ประจำปี 2565 วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ประธานการประชุมเครือข่ายชมรมทูบีนัมเบอร์วัน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขับเคลื่อน to be number one อำเภอเมืองอำนาจเจริญ นำอำนาจเจริญ สู่ Paradise of E-SAN โดยมีนายทศพงศ์ บุญพุฒ สาธารณสุขอำเภอพร้อมด้วย นายจุมพล พุ่มโพธิ์ นายปิยะ เสตพันธ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ภาคีเครือข่ายร่วมแลกเปลี่ยนจากหน่วยงาน ดังนี้ ตัวแทนวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ นางนาถฤดี ยมกวาง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวเอกวรรณ นายนคร วุฒิเสลา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอำนาจเจริญ น.ส.ศญามล ธานี ผู้แทนสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ นายวัชรากร เสริมแสง ผู้แทนเรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ ผอ.รพ.สต. อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ทุกแห่ง ที่ร่วมขับเคลื่อน to be bumber one อำเภอเมืองอำนาจเจริญ และก้าวเดินตามแนวพระปณิธาน เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง หนุนเสริมแรงให้เยาวชนเป็นคนเก่งและดี TO BE NUMBER ONE

 

Next Post

จังหวัดมุกดาหาร อำเภอดงหลวง หน่วยงานราชการใน

จังหวัดมุกดาหาร อำเภอดงหลวง หน่วยงานราชการในจังหวั […]

You May Like

ข่าวภูธร