อุบลฯ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ชมเชย รายการ

admin2

อุบลฯ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ชมเชย รายการผู้ว่าฯ พงศ์รัตน์ พบชาวอุบล ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เป็นโมเดล ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในการประชาสัมพันธ์ข้อราชการ การสร้างความใกล้ชิดและทัศนคติที่ดีต่อประชาชน 1 มิ.ย.65 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย แจ้งหนังสือลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ชมเชยนายพงรัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ว่า นายกรัฐมนตรีมีนโยบายให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้และทำความเข้าใจให้แก่ประชาซนเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรการ โครงการต่าง ๆ ของภาครัฐมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็วเท่าทันสถานการณ์ และเข้าร่วมใช้สิทธิ์หรือเข้ารับบริการต่าง ๆ ตามมาตรการโครงการต่าง ๆ ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้โดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้ความสำคัญ ขยัน ทุ่มเท

และอุทิศตน ตามนโยบายดังกล่าว โดยได้จัดทำรายการ ผู้ว่าฯ พงศ์รัตน์ พบชาวอุบล ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ครั้งละ 30 นาทึ ถึง 1 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อราชการ การสร้างความใกล้ชิดและทัศนคติที่ดีต่อประชาชน มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างการรับรู้ในรูปแบบที่ทันสมัย และสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เป็นแนวคิดและการปฏิบัติที่น่ายกอง และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติแบบ Change for Good ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ทุกจังหวัดทราบ และพิจารนำแนว่ทางดังกล่าวไปปรับใช้ในการสื่อสาร สร้างการรับรู้ และทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

Next Post

อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัท ทีแอลที […]

You May Like

ข่าวภูธร