อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

admin2

อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด ประชุม Zoom Meeting รับฟังความคิดเห็นของประชาชน มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่าเทียบเรือพี.อาร์.อินเตอร์เทรด
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด บริษัทที่ปรึกษาฯ ประชุม Zoom Meeting รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ต่อร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรือ พี. อาร์. อินเตอร์เทรด ของบริษัท พี. อาร์. อินเตอร์เทรด จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งท่าเทียบเรือ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอนครหลวง อำเภอบางปะหัน อำเภอพระนครศรีอยุธยา และอำเภออุทัย
เวลา 10.00 น. วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นางสาวเกสินี เลี่ยมทอง ปลัดอำเภอนครหลวง เป็นประธานเปิดการประชุม Zoom Meeting รับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 2) ต่อร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรือ พี. อาร์. อินเตอร์เทรด ของบริษัท พี. อาร์. อินเตอร์เทรด จำกัด โดยมี คุณภาณุโรจ รังษิณาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ ของบริษัท พี. อาร์. อินเตอร์เทรด จำกัด คุณเปรมวณี ปรีดาพันธุ์ ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม ของบริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด โดยรูปแบบการรับฟังความคิดเห็นของโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วย การจัดประชุมกลุ่มย่อย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live
คุณภาณุโรจ รังษิณาภรณ์ กล่าว่า กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 2) ต่อร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรับฟังและเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย สำหรับนำมาปรับปรุงร่างรายงานฯ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ทำให้รูปแบบของการจัดกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง คำแนะนำต่อแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2563 เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ บริษัทฯ
สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

เบตง บ้านบ่อน้ำร้อนและ บ้านจุฬาภรณ์ 10 เข้า

เบตง บ้านบ่อน้ำร้อนและ บ้านจุฬาภรณ์ 10 เข้ารับการต […]

ข่าวภูธร