พิษณุโลก นางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกองค์การ

admin2

พิษณุโลก นางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุของตำบลวังพิกุล ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้รับเกียรติจาก พระอาจารย์สมุห์โอชา ติกขวิโร(สวัสดี) บรรยายในหัวข้อ “ผู้สูงวัยอยู่อย่างไรให้มีความสุข” นางไพลิน ตั้งศรีวงศ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ บรรยายในหัวข้อ “การดูแลสุขภาพกายและใจในวัยผู้สูงอายุ” นายนิพิฐพนธ์ เหรียญทองคำ ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อ “การป้องกันและระงับอัคคีภัยในครัวเรือน” ซึ่งภายในโครงการยังมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และดนตรีบำบัด โดยวิทยากรจากกรมรบพิเศษที่ 4 ค่ายสฤษดิ์เสนา กิจกรรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ และกิจกรรมลดถุงพลาสติก ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

จังหวัดร้อยเอ็ด ชาวอำเภอสุวรรณภูมิเชิญชม

จังหวัดร้อยเอ็ด ชาวอำเภอสุวรรณภูมิเชิญชมการเอ้บั้ง […]

ข่าวภูธร