นางสาวอัจฉราภรณ์ ปิ่นศักดิ์ นายกกิ่งกาชาด

admin2

นางสาวอัจฉราภรณ์ ปิ่นศักดิ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอพาน พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 65 เวลา 09.00 น. สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยอำเภอพาน ร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะและร่างกาย โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพาน ทั้งนี้มีผู้บริจาคโลหิตรวมทั้งสิ้น 116 ราย จากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 211 ราย ได้โลหิต 62,900 ซีซี บริจาคดวงตา จำนวน 23 ราย บริจาคอวัยวะ จำนวน 24 ราย และบริจาคร่างกายให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 22 ราย ในการนี้ นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพาน นางสาวอัจฉราภรณ์ ปิ่นศักดิ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอพาน พร้อมด้วย

สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอพาน สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยอำเภอพาน ร่วมกับกองทุนคนพานไม่ทิ้งกัน โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน ได้มอบเงินสนับสนุนการดำเนินการด้านต่างๆ ดังนี้
มอบเงินปรับปรุงที่อยู่อาศัย ให้แก่ นายชัชพงศ์ ประสม เลขที่ 291 ม.1 บ.ร่องคต ต.ทานตะวัน จำนวน 20,000 บาท มอบเงินให้ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อพม.จำนวน 10,000 บาท มอบเงินปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ให้แก่ นายพริน บุญเจริญ เลขที่ 67 ม.9 บ.สันกำแพง ต.ดอยงาม จำนวน 10,000 บาท.มอบเงินปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาบ้าน ให้แก่ นายประพันธ์ ตาสี เลขที่ 115 ม.3 บ.ร้องหลอด ต.เมืองพาน จำนวน 8,000 บาท
5. มอบเงินปรับปรุงที่อยู่อาศัย ให้แก่ นางแปง จันตะผง เลขที่ 160 ม.9 บ.เหมืองหลวง ต.ป่าหุ่ง จำนวน 10,000 บาท มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว นายชัยนุช จุวปาลี ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ยากไร้ เลขที่ 145 ม.3 บ.สันนคร ต.สันมะเค็ด จำนวน 5,000 บาท

Next Post

เปิดศูนย์พักคอยครั้งที่ 2 นายณรงค์เดช

เปิดศูนย์พักคอยครั้งที่ 2 นายณรงค์เดช แก้วอุย ปลัด […]

You May Like

ข่าวภูธร