เชียงราย นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน

admin2

เชียงราย นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน จ.เชียงราย วันที่ 26 พ.ค.65 เวลา 13.30น. พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอพาน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง สถานีตำรวจภูธรพาน จ.เชียงราย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม กำนันตำบลหัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลหัวง้ม และประชาชนในพื้นที่ ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง หมู่บ้านอยู่เย็น ประจำปี 2565 ซึ่งอำเภอพานได้คัดเลือกบ้านหนองฮ่าง หมู่ที่ 4 ตำบลหัวง้ม เป็นตัวแทนของอำเภอเข้าร่วมคัดเลือกในระดับจังหวัด ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านหนองฮ่าง หมู่ที่ 4 ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

Next Post

ยะลา รองเลขาธิการ ศอ.บต. นำทีมติดตาม

ยะลา รองเลขาธิการ ศอ.บต. นำทีมติดตามการเตรียมพร้อม […]

You May Like

ข่าวภูธร