ยะลา รองเลขาธิการ ศอ.บต. นำทีมติดตาม

admin2

ยะลา รองเลขาธิการ ศอ.บต. นำทีมติดตามการเตรียมพร้อมขับเคลื่อนงานของสภาสันติสุขตำบลแนะ Say Social เทคโนโลยีใหม่ สู่แนวทางการพัฒนาชายแดนใต้ ยะลา รองเลขาธิการ ศอ.บต. นำทีมติดตามการเตรียมพร้อมขับเคลื่อนงานของสภาสันติสุขตำบล จ.ยะลา พร้อมแนะ Say Social เทคโนโลยีใหม่ สู่แนวทางการพัฒนาชายแดนใต้
เมื่อวันที่ 27 พ.ค.65 นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต.พร้อมด้วยนายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนา เพื่อความมั่นคง ศอ.บต. และคณะฯ ลงพื้นที่สำรวจสภาพการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนและสกายวอล์คทะเลหมอกอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับตำบลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมหารือถึงการพัฒนาโครงการสำคัญในระยะต่อไป ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่สู่ตำบลการท่องเที่ยวต้นแบบ เพื่อเร่งแก้ปัญหาความยากจนตามนโยบายของรัฐบาล มุ่งสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว สร้างสินค้ามาตรฐาน สร้างมืออาชีพ และสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการสร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย และมีที่ยืนอยู่ในสังคม พร้อมทั้งหารือผู้ร่วมประชุม ในการพัฒนาโครงการสำคัญในระยะต่อไปที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ต.อัยเยอร์เวง สู่ตำบลการท่องเที่ยวต้นแบบ
จากนั้นได้เดินทางไปที่ว่าการอำเภอธารโต จังหวัดยะลา เพื่อร่วมพบปะผู้ประกอบการค้าชายแดนและเจ้าของสวนทุเรียน โดยได้หาหรือถึงความต้องการของเกษตรกรเจ้าของสวนทุเรียน เช่น การอบรมให้ความรู้ การแนะนำการปลูกทุเรียนที่มีคุณภาพ ตลอดจนการมีทีมพี่เลี้ยง การประกันราคาทุเรียน เป็นต้น ซึ่งหลังจากการหารือครั้งนี้ ศอ.บต. จะประสานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมวางแนวทางเพื่อขับเคลื่อนงาน ให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องชาวสวนทุเรียน
ต่อมาได้เดินทางไปยังที่ทำการสภาสันติสุขตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม รวมถึงปัญหาอุปสรรคของคณะทำงานสภาสันติสุขตำบล ตามโครงการดังกล่าว โดยมี จ.ส.อ.อดิศักดิ์ ทับเที่ยง ปลัดป้องกันอำเภอบันนังสตา และกรรมการสภาสันติสุขตำบลร่วมให้การต้อนรับ
รองเลขาธิการ ศอ.บต. ได้ย้ำจุดเน้นของโครงการฯ ๕ ประการที่มุ่งแก้ไขปัญหาความยากจน การสร้างรายได้ให้กับประชาชน การสร้างมืออาชีพ การสร้างมาตรฐาน และการสร้างสังคมแบ่งปัน พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของ ศอ.บต.คือ Say Social ที่ได้มีการเร่งพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนโครงการฯ โดยเฉพาะกรรมการสภาสันติสุขตำบลและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ผู้นำบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิระดับตำบล อำเภอและ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ผ่านการพัฒนาทักษะการใช้สื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าว เพื่อรายงานผลดำเนินงาน การแสดงความคิดเห็นและนำเสนอปัญหาของพื้นที่ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่าง ๆ

ด้านผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนา เพื่อความมั่นคง (กสม.) ได้แนะให้คณะทำงานสภาสันติสุขตำบล เตรียมความพร้อมของกลุ่มที่จะรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยต้องมีการรวมกลุ่ม/จัดตั้งกลุ่มให้ถูกต้อง เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม ในการประกอบอาชีพ และการพัฒนาต่อยอด เน้นการสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ จปฐ.หรือกลุ่มฐานข้อมูล TPMAP ให้หลุดพ้นเกณฑ์ความยากจน หากในพื้นที่ชุมชนมีกลุ่มอาชีพเดิมอยู่แล้ว ให้ใช้เป็นฐานดึงคนเหล่านี้ เข้ามาในกลุ่มเพื่อการช่วยเหลือและเรียนรู้จากคนในกลุ่มที่มีประสบการณ์ และสามารถเกื้อกูลต่อกันได้
นอกจากนี้รองเลขาธิการ ศอ.บต.และคณะฯ ได้ไปตรวจเยี่ยมชมสถานที่ “ศาลเจ้าโรกิเตศวรโพธิสัตย์กวนอิม” ซึ่งเป็นแหล่งรวมความศรัทธา การเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชุมชนหมู่บ้านชาวถ้ำทะลุ พร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการในการพัฒนาสถานที่ดังกล่าวให้มีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจ
สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้นอกจากจะเป็นการติดตามผลงานที่ผ่านมาและแนะนำการดำเนินงานของสภาสันติสุขตำบลระยะต่อไปแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจและสนับสนุนความต้องการของพี่น้องชุมชนไทยพุทธในพื้นที่ให้สามารถดำเนินชีวิตบนพื้นแผ่นดินไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม เพื่อลดการโยกย้ายถิ่นฐานที่เกิดจากความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ต่อไป

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา โทร.064-126-5593 – 080-036-2786

Next Post

อ.เบตง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

อ.เบตง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเบตงเฝ้าระว […]

You May Like

ข่าวภูธร