ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำประชาชน

admin2

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า พิธีงานวันข้าราชการพลเรือน พิธีมอบปฏิทินหลวง และพิธีถวายผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันนี้ 31 มี.ค. 2565 เมื่อเวลา 07.30 น. ที่ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ นาค-คะ-มาด ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะและกล่าวถวายอาศิรวาทราชสดุดี พร้อมด้วย ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ อัยการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้บริหารสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อราษฎรและแผ่นดินไทย ทรงปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขและพัฒนาชาติไทย จนมีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้าน พร้อมกันนี้ ยังเป็นประธานจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565 โดยมี ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานทุกภาคส่วน เข้าร่วมงานในครั้งนี้

ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ฯ พร้อมอัญเชิญพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทาน ความว่า งานราชการนั้น ต้องอาศัยความรู้ 3 ส่วน ในการปฏิบัติคือ ความรู้ในหลักวิชาที่ถูกต้อง แม่นยำ ลึกซึ้ง กว้างขวาง ความรู้ในการปฏิบัติบริหารงานตามภาระหน้าที่ และความรู้คิดวินิจฉัยที่ถูกต้องด้วยเหตุผล หลักวิชา และหลักธรรม ข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างสมอบรมความรู้ทั้งสามส่วนนี้ ให้สมบูรณ์พร้อม อย่าให้บกพร่องในส่วนใดเป็นอันขาด จะได้สามารถปฏิบัติงานให้บรรจุผลเป็นประโยชน์ที่แท้ทั้งแก่ประเทศชาติและประชาชน อ่านสารของนายกรัฐมนตรี จากนั้น ได้เป็นประธานมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ครุฑทองคำ เกียรติบัตรให้กับข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำจังหวัด ประจำปี 2564 โดยในปีนี้มีผู้ที่ได้รับรางวัลจำนวน 4 คน และข้าราชการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ให้รับเกียรติบัตร เพื่อเป็นเกียรติประวัติ จำนวน 9 ราย รวมทั้งสิ้น 13 ราย
จากนั้น ได้จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 ที่พระราชทานให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เชิญปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2565 จำนวน 2 เล่ม มอบให้แก่ นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พร้อมกันนี้ได้จัดพิธีถวายผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2522 เพื่อเป็นกองทุนในการช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาส ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมเด็กก่อนวัยเรียน อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง ต่อมาในวันที่ 17 ธันวาคม 2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ไว้ในพระราชูปถัมภ์ และพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมป์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

น่าน มอบรางวัลผู้โชคดีถูกสลากกาชาดการกุศล

น่าน มอบรางวัลผู้โชคดีถูกสลากกาชาดการกุศลประจำปี 2 […]

ข่าวภูธร