วันที่ 28 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมไดมอนด์ ปาร์คอิน

admin2

วันที่ 28 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมไดมอนด์ ปาร์คอิน รีสอร์ท เชียงรายมูลนิธิวัฒนเสรี  The Freedom Story  กับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น  Japanese International Cooperation Agency – JICA จัดกิจกรรม การขยายผลการทำงานจากโครงการJICA และการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนในกลุ่มแรงงานข้ามชาติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 นายวีรวิชญ์ เธียรชัยนันท์ ผู้อำนวยการมูลนิธิวัฒนเสรี The Freedom Story  กล่าวว่า
โครงการ การเสริมสร้างศักยภาพของแรงงานข้ามชาติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาด 19 เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิวัฒนเสรี  The Freedom Story  กับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น Japanese International Cooperation Agency – JICA  ได้ดำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน 2021 และสิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2022 ซึ่ง JICA ได้สนับสนุนให้มูลนิธิวัฒนเสรีได้ทำงานร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ในการให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักแก่แรงงานข้ามชาติในด้านการป้องกันตนเองจากการระบาดของโรค Covid-19 ในเขตพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดเชียงราย ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอแม่สรวย, อำเภอแม่ลาวและอำเภอแม่สาย
​การสนับสนุนนี้ได้รวมถึงงบประมาณในการจัดหาสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อVDO สำหรับอบรม รวมทั้งชุดตรวจ ATK และอุปกรณ์การแพทย์อื่นๆ ทำให้เกิดการสร้างอาสาสมัครแรงงานจำนวน 52 คน เพื่อดำเนินการตรวจ ATK และขับเคลื่อนในการอบรมให้ความรู้แก่แรงงานข้ามชาติในพื้นที่ที่ตนอาศัยอยู่ โดยโครงการนี้สามารถดำเนินการอบรมและติดตามการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มแรงงานข้ามชาติจำนวน 1,100 คน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หมายเหตุ: มีการตรวจ ATK จำนวน 3 ครั้ง แรงงาน 1 คน เท่ากับ 3,300 คน อนึ่งโครงการนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนแรงงานข้ามชาติในด้านการดูแลสิทธิและสวัสดิการของแรงงานของตนโดยเฉพาะการป้องกันโรคโควิด 19 แต่ยังมีภารกิจต่อเนื่องที่ต้องขับเคลื่อนคือการส่งเสริมให้ชุมชนแรงงานข้ามชาติได้เกิดความตระหนักและมีความรู้ถึงสิทธิและสวัสดิการต่างๆที่พึงได้รับ รวมถึงการป้องการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการนี้ จึงเป็นการต่อยอดที่จะทำงานร่วมกันในกลุ่มแรงงานข้ามชาติเพื่อให้แรงงานข้ามชาติได้มีตัวแทนอาสาสมัครภายในพื้นที่ได้ให้ความรู้ทางด้านสิทธิเกี่ยวกับแรงงานด้านต่างๆภายใต้สถานการณ์โรคโควิด 19 โดยในการจัดโครงการครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม 50 คนประกอบด้วยหน่วยงานที่เข้าร่วม
สำนักงานสาธารสุข จังหวัดเชียงราย สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงราย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดเชียงราย หน่วยข่าวกรองทางทหารกองกำลังผาเมือง จังหวัดเชียงราย
5. พัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดเชียงราย สำนักงานจัดหางาน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงราย สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดเชียงราย อาสาสมัครแรงงานข้ามชาติ เขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย ด้านนายแพทย์ภุชงค์ ชื่นชม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงราย ได้กล่าวรายงานแผนและมาตรการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข เพื่อรองรับมาตรการการให้โรคโควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่นในอนาคต
นอกจากนี้ทางมูลนิธิยังได้มอบชุดตรวจ ATK จำนวน 250 กล่องและชุด PPE ให้แก่สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายราย ตลอดจนกระจาย ATK ให้แก่สาธารณสุขแต่ละอำเภอในพื้นที่ทำงานเพื่อการดูแลและช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การแพทย์สำหรับคนในพื้นที่ต่อไป และภายหลังจากนั้นได้มีกิจกรรมถอดบทเรียนเพื่อขยายผลการทำงานจากโครงการJICA และการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนในกลุ่มแรงงานข้ามชาติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 โดยตัวแทนอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำผลการถอดบทเรียนไปขับเคลื่อนการช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบดูแลให้ได้รับการช่วยเหลือต่อไป

Next Post

รวบเครือข่ายยาบ้า พบทหารร่วมขบวนการ 25 มี.ค.65

รวบเครือข่ายยาบ้า พบทหารร่วมขบวนการ 25 มี.ค.65 เจ้ […]

ข่าวภูธร