วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. นาง

admin2

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. นางบุษบา บุญญลักษม์ มอบหมายให้ คณะกรรมการ-สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 7 พร้อมด้วย กิ่งกาชาดอำเภอแม่ลาว และฝ่ายปกครอง ออกเยี่ยมครอบครัว นายอภิวัฒน์ บุตเหลือ ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ทำให้บ้านเลขที่ 62 หมู่ที่ 8 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ได้รับความเสียหายทั้งหลัง และราย นายเสาร์แก้ว วรรณมณี ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ทำให้บ้านเลขที่ 105 หมู่ที่ 8 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ได้รับความเสียหายบางส่วน ในการนี้ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ผ้าห่ม และเงินสด จำนวน 5,000 บาท และ 2,000 บาท ตามลำดับ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย

Next Post

เชียงราย รณรงค์ให้ประชาชนกลุ่ม 608 เข้ารับวัคซีน

เชียงราย รณรงค์ให้ประชาชนกลุ่ม 608 เข้ารับวัคซีนเข […]

ข่าวภูธร