นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วัน

admin2

นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดิน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2565 ที่ หอประชุมอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญๆ ดังนี้พิจารณาตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดินแปลงเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอเภอพาน จำนวน 2,401 ราย 3,064 แปลง เนื้อที่รวมทั้งหมดประมาณ 15,584,.69 ไร่ พิจารณาตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดินแปลงชุมชน ในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอเภอพาน จำนวน 264 ราย 272 แปลง เนื้อที่รวมทั้งหมดประมาณ 153.44 ไร่ พิจารณาตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงกิจการสาธารณูปโภค และกิจการอื่นๆ จำนวน 3 ราย 4 แปลง เนื้อที่รวมทั้งหมดประมาณ 14.183 ไร่

Next Post

ช้างหลวง กล่าวชื่นชม อสม.ในความเสียสละ แจ้งข่าว

ช้างหลวง กล่าวชื่นชม อสม.ในความเสียสละ แจ้งข่าวร้า […]

ข่าวภูธร