กฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมกับ สปข.2 อุบลราชธานี ลง

admin2

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมกับ สปข.2 อุบลราชธานี ลงนาม MOU โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ปี 2565
วันที่ 15 มีนาคม 2565 นายสังวาล พรมสำลี หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร กธอ-ฟ. พร้อมด้วยผู้บริหาร-ผู้ปฎิบัติงาน เขื่อนสิรินธร ร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 สปข.2 อุบลราชธานี ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือ MOU โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ประจำปี 2565 ระหว่าง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร กฟผ. และ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์ ขึ้น โดยมี นายดุสิต สิงห์คีรี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 สปข.2 อุบลราชธานี ร่วมลงนามฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร-เจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ เป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมอาคารช้างน้อย เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
สำหรับการ MOU ความร่วมมือ การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร และเขื่อนปากมูลให้เกิดความน่าเชื่อถือและเกิดความศรัทธาต่อประชาชนในครั้งนี้ นับเป็นปีที่ 14 นับตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา โดยจะมีการดำเนินการในด้านการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร การผลิตสื่อต่างๆภายใต้สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ทั้งสื่อโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง และสื่อสารสนเทศ ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องยาวนาน ทั้งนี้ กรมประชาสัมพันธ์ เป็นองค์กรหลักด้านการสื่อสาร นำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ ภายใต้สังกัด โดยมุ่งพัฒนาชิ้นงานให้เกิดคุณภาพ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ไปยังประชาชน เพื่อเผยแพร่ภารกิจของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนสิรินธร ที่มีภารกิจหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อเสริมระบบไฟฟ้าในภาคอีสานตอนใต้ สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ตามแผนพลังงานแห่งชาติ ให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น นอกจากภารกิจหลักแล้ว เขื่อนสิรินธรยังได้คำนึงถึงความเป็นอยู่ของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆ โรงไฟฟ้า โดยให้การสนับสนุนส่งเสริม ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสังคม วัฒนธรรมประเพณี ศาสนา ตลอดจนการศึกษาและอื่นๆ โดยการเข้าไปมีส่วนร่วม ในกิจกรรมต่างๆ กับหน่วยงานภาครัฐ ในพื้นที่ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยต่อสังคม รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์แบบไว้เนื้อเชื่อใจ และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างยั่งยืนตลอดไป โดยกรมประชาสัมพันธ์จะนำข้อมูลนี้ ไปขยายผลต่อยังสื่อในสังกัด ในรูปแบบของ ข่าว รายการ สปอต สกู๊ป ทางวิทยุและโทรทัศน์ และคลิปเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ รวมถึงสื่อบุคคลของกรมประชาสัมพันธ์ที่จะสามารถสื่อสารด้วยความเข้าใจต่อไป

Next Post

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะกรมประชาสัมพันธ์

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะกรมประชาสัมพันธ์ ลงพื้ […]

ข่าวภูธร