จ.บลฯ สภาอุตสาหกรรม ต้อนรับประธานสภา

admin2

จ.บลฯ สภาอุตสาหกรรม ต้อนรับประธานสภาอุตสาหกรรม จ.อุบลราชธานี วันที่ 13 มีนาคม 2565 คนใหม่ วาระปี 2565-2567 สานต่อรุ่นสู่รุ่น เน้นนวัตกรรมเชื่อมการทำงานคนรุ่นใหม่ Young FTI ดันโครงการแรกยกระดับเกษตรกรด้วยโคอุบลโมเดล เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 นายอดุลย์ นิลเปรม สานพันธกิจต่อจากนายนิรามัย เลิศพัฒนสุวรรณ หลังจากได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานีวาระใหม่ 2565-2567 พร้อมลุยโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 7 ด้าน เน้นนวัตกรรมเชื่อมการทำงานคนรุ่นใหม่ Young FTI หรือ นักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ รวมไอเดียขับเคลื่อนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี นายอดุลย์ นิลเปรม ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี วาระปี 2565-2567 กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมมีภารกิจสานต่อโครงการที่ช่วยยกระดับเศรษฐกิจ ทั้งหมด 7 ด้าน ได้แก่ 1 ด้านการพัฒนาเมือง 2 ด้านเกษตร 3 ด้านส่งเสริมการค้าการลงทุน 4 ด้านการท่องเที่ยว และวัฒนธรรม 5 ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม 6 ด้านการศึกษา 7 ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม เดิมที่ผ่านมาเรามีการจัดโครงสร้างการทำงานมีรองประธานกรรมการด้านต่างๆ ที่ช่วยกันขับเคลื่อนโครงการสำคัญ อาทิ ส่งเสริมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเดชอุดม ส่งเสริมโครงการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม New s-curve ประเภทอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต เกษตรอินทรีย์อุตสาหกรรม โครงการโคอุบลโมเดล โครงการ Smart bus ร่วมกับบริษัท อุบลรวมใจพัฒนาเมือง จำกัด โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรม ขนาด SME Energy points ร่วมกับสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งสนับสนุนโดย กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และที่สำคัญจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านการส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์การค้าชายแดนเป็นกิจกรรมที่สภาอุตสาหกรรมดำเนินมาโดยตลอด และอีกโครงการที่สำคัญการเชื่อมโยงกับคนรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สภาอุตสาหกรรมได้มีการจัดหลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่หรือYoung FTI รุ่นที่ 2 พร้อมเปิดโครงการใหม่รุ่น 3 ในปีนี้ครับ พร้อมกันนี้ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา สภาอุตสาหกรรมร่วมกับหอการค้า บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด มหาชน พร้อมส่วนราชการ Kick off โครงการแรกด้านเกษตร จับมือกันเดินหน้าโครงการส่งเสริม และพัฒนาโคขุนตามระบบการส่งเสริมแบบอุบลโมเดล CO-UBONMODEL ในรูปแบบการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อช่วยกันยกระดับเกษตรกรในการเลี้ยงโคขุนเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคง ณ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด มหาชน และพาเกษตรกรรับชมจุดผลิตอาหารสัตว์ TMR แปลงหญ้าเนเปียร์ หน่วยงานที่ร่วมบันทึกข้อตกลง.ปศุสัตว์ จ.อุบลราชธานี
ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ยโสธร อำนาจเจริญ เกษตร และสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ท่านผู้แทนประธานหอกาค้าจังหวัดอุบลราชธานี ท่านผู้ประกอบการ จาก MAX BEEF ก้าวหน้าบีฟ ฟาร์มกำนันเตียง ท่านเกษตรกรต้นแบบจ กอ.พิบูลมังสาหาร อ.สว่างวีระวงศศอ.วารินชำราบ
ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด มหาชน สอบถามเพิ่มเติม กัณฑ์พร กรรณสูต เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมฯ 089 962 6544

ทีมข่าวภูธร ออนไลน์ รายงาน

Next Post

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ดำเนินการประกวดออกแบ […]

ข่าวภูธร