นายก อบจ.พิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน

admin2

นายก อบจ.พิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาพิษณุโลกเมืองอัจฉริยะ Phitsanulok Smart City วันที่ 7 มีนาคม 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาพิษณุโลกเมืองอัจฉริยะ Phitsanulok Smart City องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องสุพรรณกัลยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มีหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และนางสาวปารณีย์ ดิบดี หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล depa ภาคเหนือตอนล่าง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ซึ่งฝ่ายผังเมืองได้ประสานงานและรวบรวมโครงการของแต่ละส่วนราชการ เพื่อที่จะบรรจุในข้อเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาให้เป็นเมืองอัจฉริยะตามนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกมีทั้งหมด 7 ด้าน 1. ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ เป็นโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 2. ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ เป็นโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสนับสนุนการวางระบบข้อมูลการท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก 3. ด้านการขนส่งอัจฉริยะ เป็นโครงการพัฒนาเทคโนโลยีแสดงตำแหน่งระบบขนส่งมวลชนและจุดจอดรถขนส่งสาธารณะ จังหวัดพิษณุโลก 4. ด้านพลังงานอัจฉริยะ 5. ด้านพลเมืองอัจฉริยะ เป็นโครงการจัดทำศูนย์ข้อมูลและนิทรรศการเมืองพิษณุโลก เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลด้านการผังเมืองและการวางแผนการปฏิบัติการ 6. ด้านการดำรงชีวิตอัจฉริยะเป็นโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการป้องกันโรคและบำบัดโรค รักษาโรค แจ้งเหตุฉุกเฉินประชาชนที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพ 7. ด้านการบริหารภาครัฐอัจฉริยะเป็นโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งเหตุฉุกเฉิน กรณีสาธารณภัย ภัยพิบัติและรับแจ้งเหตุเร่งด่วนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกมีความประสงค์ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกสู่เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน Phitsanulok Smart City โดยหลักการเมืองอัจฉริยะ Smart City เพื่อให้บริการสาธารณะของเมืองมีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

Next Post

เข้าเฝ้ารับแต่งตั้งตำแหน่งนายกเหล่ากาชาดจังหวัเชี

เข้าเฝ้ารับแต่งตั้งตำแหน่งนายกเหล่ากาชาดจังหวัเชีย […]

You May Like

ข่าวภูธร