นางสาว นุชถาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการ

admin2

นางสาว นุชถาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พระนครศรีอยุธยา มอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กที่บิดามารดาเสียชีวิตจากสถานการณ์โรคโควิด-19 เพื่อสร้างอนาคตของชาติ วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ โดมอเนกประสงค์ วัดพนัญเชิงวรวิหาร นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี 2565 และมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กกำพร้าที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  COVID-19 โดยมี พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย ประธานมูลนิธิพระมงคลบพิตร หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ และสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธี
ด้วยสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาของครอบครัวข้าราชการและบุคลากร กระทรวงมหาดไทย จึงกำหนดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานของศูนย์ราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน โดยได้จัดสรรเงินทุนการศึกษาให้แม่บ้านมหาดไทยทุกจังหวัด สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบทุนให้กับบุตรหลาน จำนวน 48 ทุน นอกจากนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบทั้งด้านสุขภาพร่างกาย ด้านสภาพชีวิตความเป็นอยู่ ด้านรายได้ ในบางรายที่ผู้ปกครองเสียชีวิต สูญเสียหัวหน้าครอบครัว ทำให้เด็กกลายเป็นเด็กกำพร้า ดังนั้น จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับเด็กที่ต้องสูญเสียผู้ปกครอง จึงได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กดังกล่าว จำนวน 31 ทุน เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้น รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เด็กสามารถเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

นางสาว พืชญพัฒน์ แก้วละเอียด ปลัดอำเภอ

นางสาว พืชญพัฒน์ แก้วละเอียด ปลัดอำเภอนครหลวง จังห […]

ข่าวภูธร