นางสาว พืชญพัฒน์ แก้วละเอียด ปลัดอำเภอ

admin2

นางสาว พืชญพัฒน์ แก้วละเอียด ปลัดอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเป็นประธาน มีการตรวจวัดอุณหภูมิ ก่อนเข้ารับฟังความคิดเห็น บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ท่าเทียบเรือ แพนด์ส นครหลวง บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด บริษัทที่ปรึกษา เปิดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ต่อขอบเขตงานการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรือ แพนต์ส นครหลวง ของบริษัท แพนต์ส นครหลวง จำกัด ตามมาตรการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิค – 19 อย่างเคร่งครัด
เวลา 09.30 น. วันที่ 3 มี.ค. 65 นางสาวพีชญพัฒน์ แก้วละเอียด ปลัดอำเภอนครหลวง เป็นประธานเปิดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ต่อขอบเขตงานการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรือ แพนต์ส นครหลวง ของบริษัท แพนต์ส นครหลวง จำกัด ตามมาตรการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิค – 19 อย่างเคร่งครัดเพื่อนำเสนอรายละเอียดโครงการ และขอบเขต แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ศึกษาและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นต่อแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงขอบเขตและแนวทางการศึกษาฯ ให้มีความครอบคลุมและเหมาะสมมากที่สุด โดยมี นายสุเทพ เทพแจ่มใจ ผู้อำนวยการ กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ คุณเปรมวณี ปรีดาพันธ์ ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด เป็นผู้ร่วมชี้แจงประเด็นคำถามในเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ โดยมี คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลนครหลวง หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชน ต.บางระกำ ต.บางพระครู ร่วมรับฟังฯ ณ โดมอาคารเอนกประสงค์อนุสรณ์ชาตกาล 100 ปี หลวงพ่อรวย วัดจันทร์ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
คุณเปรมวณี ปรีดาพันธ์ ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรมเจ้าท่าได้ออกระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือประเภทการใช้ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 500 ต้นกรอส ให้สามารถใช้เทียบเรือเกิน 500 ตันกรอสได้ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา โดยมีผลบังคับใช้ในวันถัดไป ส่งผลให้ท่าเทียบเรือที่ใช้เรือเทียบท่าเกินกว่า 500 กรอส ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561) และเอกสารท้ายประกาศ 4 และเอกสารท้ายประกาศ 6 ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2562
อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกรมเจ้า ท่าโครงการท่าเทียบเรือ แพนด์ส นครหลวง ของบริษัท แพนด์ส นครหลวง จำกัด ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินการท่าเทียบเรือดังกล่าว เพื่อเสนอต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

เบตง ลาดตระเวนสกัดการลักลอบเข้าเมืองไม่ผ่านการ

เบตง ลาดตระเวนสกัดการลักลอบเข้าเมืองไม่ผ่านการตรวจ […]

ข่าวภูธร