นาย วีระชัย นาคมาศ นาค-คะ-มาด ผู้ว่าราชการ

admin2

นาย วีระชัย นาคมาศ นาค-คะ-มาด ผู้ว่าราชการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีมอบแบบลายผ้าขิดพระราชทาน ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ และกลุ่มทอผ้าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เทศบาลเมืองอโยธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ นาคคะ มาด ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วย นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการรองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีมอบแบบลายผ้าขิดพระราชทาน ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา ให้กับหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด 5 หน่วยงาน นายอำเภอ 16 หน่วยงาน นายกกิ่งกาชาดหรือผู้แทน 16 หน่วย และกลุ่มทอผ้าและผลิตผ้าบาติกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 9 กลุ่ม เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อเชิญไปให้กลุ่มทอผ้าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งเพื่อเป็นต้นแบบพัฒนาต่อยอด เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นให้มีความทันสมัย สามารถก้าวเข้าสู่สากล เพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืน

โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระเมตตาพระราชทาน ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา ผ่านนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อมอบให้กับช่างทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค นำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าตามอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั่วประเทศ ซึ่งพระองค์ทรงได้รับแรงบันดาลพระทัยจาก ผ้าขิดลายสมเด็จ ที่สมเด็จย่า ได้พระราชทานแก่ราษฎร อันเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาผ้าไทยให้มีความร่วมสมัย โดยในลวดลายผ้าแต่ละลวดลายแฝงไปด้วยความหมายที่มีความลึกซึ้ง แสดงถึงความตั้งพระทัยมั่นในการทรงสืบสานพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการฟื้นฟูภูมิปัญญาผ้าไทยให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่นดิน นับเป็นความปลาบปลื้มของพสกนิกรชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างหาที่สุดมิได้

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

ผู้ว่าฯอยุธยา ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินโรงเรียน

ผู้ว่าฯอยุธยา ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินโรงเรียนบ […]

ข่าวภูธร