กาญจนบุรี งานเข้าตลอดวันเดียว 3 งาน ผู้นำ

admin2

กาญจนบุรี งานเข้าตลอดวันเดียว 3 งาน ผู้นำท้องถิ่นติดดินไม่ทอดทิ้งชุมชน จัดกิจกรรมต่างๆ มากมายไม่ขาดโดยเริ่มจาก โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์วัวแดง  Bos javanicus ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ วันนี้ 18 ก.พ. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ ประธานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์วัวแดง Bos javanicus  ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี ของมหาวิทยาลัยมหิดล นายเสรี นาคบุญ หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ ชี้แจงความสำคัญของการอนุรักษ์วัวแดง นายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนัน ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ประธานเครือข่าย ทสม.อ.เมืองกาญจนบุรี รองประธานเครือข่าย ทสม.จังหวัดกาญจนบุรี ทสม.ดีเด่น ระดับภาค ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.ช่องสะเดา สารวัตรกำนัน ต.ช่องสะเดา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ต.วังด้ง กำนัน ต.หนองรี กำนัน ต.เขาโจด สารวัตรกำนัน ต.หนองเป็ด และผู้แทนเครือข่ายอนุรักษ์วัวแดง เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาโครงการด้านการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระในการอนุรักษ์ การจัดการทรัพยากรสัตว์ป่า โดยผ่านกระบวนการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในการปกป้อง คุ้มครอง และฟื้นฟู พื้นที่อนุรักษ์ พื้นที่ป่าต้นน้ำทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และมีบทบาทหน้าที่อันจะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อมางานที่สอง ณ ที่ทำการกำนัน ต.ช่องสะเดา โดยนายวสันต์ สุนจิรัตน์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเลี้ยงผึ้ง และสมาชิก ได้ร่วมเรียนการจัดทำบัญชี เพื่อบันทึกจัดเก็บข้อมูลรายรับรายจ่ายของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเลี้ยงผู้ผึ้ง โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี ร่วมบูรณาการ ขับเคลื่อน พัฒนา ยกระดับศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสู่ความเป็นมืออาชีพ ส่งเสริมการทำบัญชีให้ถูกต้อง โดยแนะนำวางระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือต่อสมาชิกและบุคคลภายนอก รวมทั้งให้การสนับสนุนด้านสมุดบัญชีและเอกสารในการบันทึกบัญชี เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนสามารถบันทึกและจัดทำงบการเงินได้ สามารถนำข้อมูลจากงบการเงินไปใช้ในการบริหารงานจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ และติดตามการจัดทำบัญชีและงบทดลองเพื่อให้วิสาหกิจชุมชนทราบฐานะทางการเงินของกลุ่ม สามารถใช้ข้อมูลทางการเงินและการบัญชีมาเป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์สถานะการดำเนินงานของกลุ่ม ทำให้เกิดควบคุมภายในที่ดี มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งต้นเอง สร้างรายได้สู่ชุมชน รวมทั้งพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพดีอยู่แล้วให้มีความเข้มแข็งยั่งยืน งานสุดท้าย ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก. กลุ่มเลี้ยงผึ้งบ้านแก่งปลากด ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี นายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนัน ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งบ้านแก่งปลากด คณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก. อำเภอเมืองกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่เกษตรกรอำเภอเมืองกาญจนบุรี ประชุม ร่วมประชุมเครือข่าย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก.ระดับอำเภอ ครั้งที่ 2 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก. กลุ่มเลี้ยงผึ้งบ้านแก่งปลากด เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงผึ้ง ที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรหรือผู้สนใจ ได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้วิธีการเลี้ยงผึ้ง ตั้งแต่ขั้นตอนการเลี้ยง การดูแล การเก็บผผลิตให้ถูกต้องและได้มาตรฐาน ไปจนถึงการแปรรูป สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจได้เป็นอย่างดี ภายใต้ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิการผลิตสินค้าเกษตร จัดทำแผนร่วมกัน ถึงทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อให้ความสำเร็จและพัฒนาในการสร้างเครือข่าย และรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง ยกระดับสินค้าเกษตรกรให้มีคุณภาพเป็นความต้องการตลาด สร้างรายได้อย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

Next Post

กาญจนบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเปิด

กาญจนบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเปิดงานเทิดพ […]

You May Like

ข่าวภูธร