น่าน คณะกรรมการชุดปฎิบัติการป้องกันและ

admin2

น่าน คณะกรรมการชุดปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายดลภาค เนตรใส นายอำเภอเมืองน่าน ผู้บัญชาการเหตุการณ์อำเภอเมืองน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ครั้งที่ 1/2565 เพื่อเป็นการการเตรียมความพร้อมในการรับกับสถานการณ์โดยใช้กลไกศูนย์บัญการเหตุการณ์จังหวัด ศูนย์บัญการเหตุการณ์ ศูนย์ปฎิบัติก่รฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น และชุดปฎิบัติการระดับหมู่บ้าน ร่วมขับเคลื่อนลดปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 อย่างจริงจัง และให้จังหวัดน่าน มีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

โดยในที่ที่ประชุมได้ปรึกษาหารือแนวทางป้องกันในการงดเว้นเผาเศษวัชพืช การเผาขยะ การเผาในที่โล่งแจ้ง การเผาตามริมถนน ข้างทาง ตามแนวทาง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และ ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ขอความร่วมมืองดเว้นการเผาโดยเด็ดขาดฯ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 20 เมษายน 2565เป็นเวลา 65 วัน โดยมีคณะกรรมการฯจาก หน่วยป้องกันและพัฒนป่าเมืองน่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรียน ในอำเภอเมือง  เข้าร่วมประชุม ประมาณ 50 คน

นายดลภาค เนตรใส นายอำเภอเมืองน่านเปิดเผยว่า ในช่วงฤดูแล้งระหว่างเดือนมกราคม-เมษายนของทุกปี พื้นที่จังหวัดน่านมักประสบปัญหามลพิษจากหมอกควัน ซึ่งมีสาเหตุจากการเผาพื้นที่ป่า พื้นที่การเกษตร วัชพืชริมทาง และเผาขยะมูลฝอยในชุมซน ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยของประชาชน ตลอดจนบดบังทัศนวิสัย และส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวอีกด้วย และในปี 2565 จังหวัดน่านได้กำหนดตัวชี้วัดในการจัดการไฟป่าและการเผาในที่โล่ง หากประชาชนพบเห็นการเผาในที่โล่งทุกชนิดให้แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ทราบ หรือสายด่วน 191

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น
โทร. 0848084888

Next Post

เกษตรแพร่ "เพิ่มศักยภาพ" ให้กับ "นักวิชา

เกษตรแพร่ “เพิ่มศักยภาพ” ให้กับ &#8220 […]

You May Like

ข่าวภูธร