จังหวัดอำนาจเจริญประกาศใช้ตราสัญลักษณ์จังหวัด

admin2

จังหวัดอำนาจเจริญประกาศใช้ตราสัญลักษณ์จังหวัดอำนาจเจริญ การันตีสินค้าคุณภาพ เพื่อส่งเสริมการตลาดวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 17.00 น. นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดสินค้าตราสัญลักษณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่ Love Farmer Center & Biz Shop Amnatcharoen หอนาฬิกา สวนสาธารณะมิ่งมงคล อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ ปลัดจังหวัด นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ นำหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าจากร้านค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมกิจกรรมและเลือกซื้อสินค้าภายในงานภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด นายวิรัตน์ นามวงษา พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ได้กำหนดและประกาศใช้ตราสัญลักษณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าประเภทเครื่องหมายบริการ เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายรับรอง ส่งเสริมภาพลักษณ์ สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพ และสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการของจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 2 ตราสัญลักษณ์ ได้แก่ ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดอำนาจเจริญ Amnatcharoen Brand เริ่มใช้เมื่อปี พ.ศ. 2548 และตราสัญลักษณ์ข้าวหอมมะลิอำนาจเจริญ Amnatcharoen Thai Hom Mali Rice เริ่มใช้เมื่อปี พ.ศ. 2550 การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ ด้านประเด็นการพัฒนาด้านการส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ และสินค้าชุมชนให้สามารถแข่งขันได้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดให้เติบโตอย่างต่อเนื่องจากเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=8MQ2YMab2Wo[/embedyt]

Next Post

อำเภอเมืองอำนาจเจริญร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคม

อำเภอเมืองอำนาจเจริญร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและคว […]

You May Like

ข่าวภูธร