นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ กล่าวว่า ทางเทศบาลตำบล

admin2

นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ กล่าวว่า ทางเทศบาลตำบลป่าแมต โดยคณะผู้บริหาร พร้อมหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแมต ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ด้านพลังงานกับชีวิตประจำวัน พัฒนาองค์ความรู้ด้านการใช้พลังงานทางเลือก ชีวมวล เพื่อลด

เชื้อเพลิงที่ก่อเกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อม หมอกควัน และ สาธิตเตาเผาถ่านไร้ควันไบโอชาร์ให้แก่พื้นที่ตำบลป่าแมต โดยมี หัวหน้า เจ้าหน้าที่ จากสำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่ ผู้นำชุมชน ประชาชนตำบลป่าแมต เข้าร่วมการสัมมนา

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

ดร.อัมพร พินะสา” เลขาธิการกพฐ ติดตาม การจัดก […]

You May Like

ข่าวภูธร