พิษณุโลก ม.นเรศวร เปิดหอเทิดพระเกียรติสมเด็จ

admin2

พิษณุโลก ม.นเรศวร เปิดหอเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ และอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาช่างสิบหมูวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 65 เวลา 10.00 น. ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม อว.เป็นประธานในพิธีเปิดหอเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หอพระไตรปิฎก และห้องนิทรรศการช่างสิบหมู่ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รวมทั้งเป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ และอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาช่างสิบหมู่ให้คงอยู่สืบไป ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลกหลังจากนั้น เยี่ยมชมหอเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช King Naresuan the Great Hall of Honor จัดแสดงพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตั้งแต่พระองค์พระราชสมภพ ศึกเมืองคังมีแผ่พระบรมเดชานุภาพ ประกาศอิสรภาพ และสงครามยุทธหัตถีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชา หอพระไตรปิฎก มหาวิทยาลัยนเรศวร Tripitaka Hallจัดแสดงพระไตรปิฎก ที่เป็นหลักคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และรวบรวมบันทึกหลากหลายภาษาของหลายชนชาติ เช่น ภาษาพม่า ภาษาฮินดี ภาษาจีน และอื่น ๆ ทั้งในรูปแบบหนังสือ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ห้องนิทรรศการช่างสิบหมู่ Ten Divisions Of Traditional Thai Crafts จัดแสดงงานศิลปกรรมต่าง ๆในหัวข้อ มหาวิทยาลัยนเรศวรกับงานช่างสิบหมู่เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญางานช่างสิบหมู่ที่เกิดจากการวิจัย ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ มาจัดแสดงในรูปแบบของนิทรรศการ เพื่อแสดงความก้าวหน้าทางด้านศักยภาพ และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และชมสาธิตการดุนโลหะดอกเสลาและ ดอกรวงผึ้งแบบประยุกต์ การปักไทย โดยศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร หฝหลังจากนั้น เยี่ยมชมผลงานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนเรศวรตามนโยบายของกระทรวง ฯ และสอดรับกับการพัฒนาของประเทศ โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกำลังคนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

 

ปรีชา นุตจัรส รายงานข่าว พิษณุโลก

Next Post

อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมหารือแนวทางการ

อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมหารือแนวทางการกำหนดอัตราค่า […]

ข่าวภูธร