ชาวบ้านถิ่นไตลื้อ แสนดีใจ หลังได้ต้อนรับ” คณะกรรมการตรวจประเมินผลศูนย์เรียนรู้

admin2

ชาวบ้านถิ่นไตลื้อ แสนดีใจ หลังได้ต้อนรับ” คณะกรรมการตรวจประเมินผลศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ระดับอำเภอ ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นายวาทิต ปัญญาคม ปลัดจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประเมินผลศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ฯลฯ ประจำปี 2565 ของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านถิ่น หมู่ 3 ต.บ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ โดยมี นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอเมืองแพร่ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลศูนย์เรียนรู้ฯ ทาง นายภาสกร หม้อกรอง กำนันตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ นำเสนอข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน และประธานศูนย์เรียนรู้ นำเสนอและถ่ายทอดความรู้การดำเนินกิจกรรมการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได้ตามลำดับขั้น นำเสนอทักษะในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับสมาชิกและชุมชนทำให้เกษตรกรได้รับความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามภูมินิเวศและภูมิสังคมเกิดความภูมิใจในอาชีพรักและหวงแหนในถิ่นฐานของตนเอง เป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ทำให้มีแหล่ง เรียนรู้และศึกษาดูงานในชุมชนที่มีศักยภาพ และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในชุมชนได้ ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอระดับอำเภอเทศบาลตำบลบ้านถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำหมู่บ้าน หน่วยงานภาคี และประชาชนในพื้นที่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพิจารณา ในครั้งนี้ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID – 19 และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด ทาง กำนันภาสกร หม้อกรอง กำนันตำบลบ้านถิ่น กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณทุกกลุ่มองค์กรในตำบลบ้านถิ่น ที่ร่วมต้อนรับและร่วมงานประเมินในครั้งนี้ งานผ่านไปด้วยดีครับ เพราะทุกฝ่ายร่วมกัน ผล จะออกมาอย่างไรแต่ความภูมิใจคือการมีส่วนร่วมของ ชุมชน ของทีมงานทุกฝ่าย ภาครัฐ ภาคชุมชน

น. ธีรพงษ์ ธงออน เผยแพร่

Next Post

สุโขทัย-เด่งฟ้าผ่า! นายอำเภอคีรีมาศเข้า

สุโขทัย-เด่งฟ้าผ่า! นายอำเภอคีรีมาศเข้าวิทยาลัยการ […]

ข่าวภูธร