อุบลฯ มอบเงินเยียวยาแก่เกษตรกรที่ได้รับผลก

admin2

อุบลฯ มอบเงินเยียวยาแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคลัมปี สกิน รอบที่ 1 วงเงินช่วยเหลือ 24,162,000 บาท วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ หอประชุมอำเภอม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานมอบเงินเยียวยาแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคลัมปี สกิน รอบที่ 1ของจังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งสิ้น 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกุดข้าวปุ้น อำเภอเหล่าเสือโก้ก อำเภอดอนมดแดง อำเภอม่วงสามสิบ และอำเภอวารินชำราบ รวมเกษตรกรทั้งสิ้น 1,125 ราย จำนวนสัตว์ 1,199 ตัว วงเงินช่วยเหลือ 24,162,000 บาท ยี่สิบสี่ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน.เพื่อเยียวยาแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคลัมปี สกิน รอบที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี นายกิตติ กุบแก้ว ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคลัมปี สกิน ซึ่งโรคดังกล่าวเป็นโรคอุบัติใหม่ ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส เป็นเชื้อที่พบในโค กระบือ และสัตว์เคี้ยวเอื้องต่างๆ มีแมลงดูดเลือดและแมลงวันเป็นพาหะนำเชื้อทำให้สัตว์มีอาการซึม เบื่ออาหาร ไข้สูงและมีตุ่มขนาด 2.5 ซม.ขึ้นตามผิวหนังทั่วร่างกาย ต่อมาอาจแตกเป็นสะเก็ด เกิดเป็นเนื้อตาย ทำให้สัตว์มีอัตราการตายสูง ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ส่งผลให้สัตว์เลี้ยงโค กระบือของเกษตรกรตายลงเป็นจำนวนมาก สร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง และจังหวัดอุบลราชธานีได้ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคลัมปี สกิน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 และประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในพื้นที่ 21 อำเภอ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และได้ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามระเบียบหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ชนิดโรคลัมปี สกิน ตามระเบียบหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2563 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2564 กรณีโรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคลัมปี สกิน รอบที่ 1 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินทดรองราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ข้อ 8 4 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้รับการอนุมัติวงเงินช่วยเหลือตามจำนวนดังกล่าว

ทีมข่าวภูธร ออนไลน์ รายงาน

Next Post

กระทรวงศึกษาธิการ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณ

กระทรวงศึกษาธิการ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ปลื […]

ข่าวภูธร