ร้อยเอ็ด ประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่

admin2

ร้อยเอ็ด ประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ ตามแนวพระราชดำริ ของ กระทรวงมหาดไทย เมื่อเวลา 09.00 น.วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 ที่ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ ตามแนวพระราชดำริ ของกระทรวงมหาดไทย โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference System: VCS และผ่านระบบ DOPA Channel กระทรวงมหาดไทย ให้จังหวัดประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน สนับสนุนการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และได้มีการประชุมปาฐกถาพิเศษเรื่อง การสร้างความยั่งยืนให้กับความเป็นไทย การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในประเด็นที่สำคัญเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในระดับพื้นที่ เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก รวมถึงโคกหนองนาโมเดล การพัฒนาที่ดิน อีกทั้งโครงการปิดทองหลังพระ และการถอดรหัสพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยใช้กลไกคณะกรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผล เพื่อให้จังหวัดน้อมนำแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นหลักในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

เสนาะ รวมศิริ/รายงาย

Next Post

พ่อเมืองแพร่ นั่งหัวโต๊ะ ร่วมประชุมเพื่อขับ

พ่อเมืองแพร่ นั่งหัวโต๊ะ ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อน […]

ข่าวภูธร