ร้อยเอ็ด โครงการรณรงค์สร้างกระแสต่อต้าน

admin2

ร้อยเอ็ด โครงการรณรงค์สร้างกระแสต่อต้านทุจริต ของ สำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อเวลา 09.30 น.ที่ 27 มกราคม 2565 ณ.โรงแรมเพชรรัชต์การ์เดัน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด นายธีรัตน์ บางเพชร ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ในนามคณะผู้จัดงาน ชมรม Strong-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์สร้างกระแสต่อต้านทุจริต ผู้เข้ารับการอบรมประกอบไปด้วยเครือข่ายการป้องกันปราบปรามทุจริตภาคประชาชน ชมรมสื่อสร้างสรรค์.สถานีวิทยุชุมชนเครือข่ายต้านทุจริต เครือข่ายเยาวชนต่อต้านทุจริต อป.มช.สื่อมวลชนท้องถิ่น.สื่อพื้นบ้าน วัตถุประสงค์สำคัญดังนี้ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตเชิงรุกพร้อมส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
เพื่อส่งเสริมการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตไม่ทำ ไม่ทน ไม่ยอม เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตระยะที่ ในระดับจังหวัดให้มีประสิทธิ์ภาพ เกิดผลรูปธรรม ร่วมชมรม Strong-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดไม่ทำ-ไม่ทน-ไม่ยอมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-4351-3138 เบอร์โทรสาร 0-4351-3139

เสนาะ รวมศิริ/รายงาน

Next Post

ร้อยเอ็ด ประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่

ร้อยเอ็ด ประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ ตามแนว […]

You May Like

ข่าวภูธร