กฟผ.เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะจากศูนย์วิจัยยาง

admin2

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะจากศูนย์วิจัยยางหนองคาย ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.เขื่อนสิรินธร วันที่ 28 มกราคม 2565 นายกลยุทธ ละดาดก ช่างระดับ 7 แผนกบำรุงรักษาโยธา หยธอ-ฟ. นายนที ศรีสมรรถการ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ฯ เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะจากศูนย์วิจัยยางหนองคาย นำโดย นายชยพล สัตย์ธรรม นักวิชาการเกษตร 6 ศูนย์วิจัยยางหนองคาย จำนวน 4 คน มาศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.เขื่อนสิรินธร โคก หนอง นา โมเดล เพื่อนำเอาความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของทางศูนย์วิจัยฯ ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยรูปแบบของ โคก หนอง นา โมเดลสำหรับเกษตรกรชาวสวนยาง ส่งเสริม สนับสนุน สถาบันเกษตรและผู้ประกอบกิจการยาง ต่อไป ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.เขื่อนสิรินธร อำเภอสิริน

ธร จังหวัดอุบลราชธานี จากนั้น นายนที ศรีสมรรถการ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ เขื่อนสิรินธร นำคณะศูนย์วิจัยยางหนองคาย เข้าเยี่ยมชม อาคารสิรินธารประภากร และเส้นทางเดินชมธรรมชาติ Nature Walkway เขื่อนสิรินธร อีกด้วย

Next Post

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมกิจกรรม พิธีเปิดโครงการ

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมกิจกรรม พิธีเปิดโครงการ ตลาด […]

You May Like

ข่าวภูธร