กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด

admin2

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=nGuSt54BwYQ[/embedyt]เชียงราย จัดการฝึกอบรมโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกิจกรรมการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นวันที่ 2 ของการอบรม ห้วง 20-21 ม.ค.65 ณ โคก หนอง นา โมเดล บ้านสันกอง หมู่ 7 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
เมื่อ 21 ม.ค. 2565 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย โดย พันเอกกิตติพล ไพรหิรัญ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย(ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ พันเอกสุทัศน์ ถ้ำสุธะ หัวหน้าฝ่ายแผนฯ กำกับดูแลการอบรมตามโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมด้วยกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด เชียงราย ณ โคก หนอง นา โมเดล บ้านสันกอง หมู่ 7 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ฝึกการปฏิบัติ : การพัฒนาอาชีพเรียนรู้เกี่ยวกับการทำโคก หนอง นา โมเดล โดยวิทยากรปราชญ์ชาวบ้าน ทั้งจัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังป้องกันเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา 2019 และสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19) ทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการอบรม

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

มทบ.37 โดย นฝ.นศท.มทบ.37 กิจกรรมจิตอาสา

มทบ.37 โดย นฝ.นศท.มทบ.37 กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธาร […]

ข่าวภูธร